Ezra (2/10)  

1. A cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu, a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.
2. Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesuą, Nehemijaszem, Sarajaszem, Rehelijaszem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misparem Bigwajem, Rechumem, i Baaną. A poczet ludu Izraelskiego ten był:
3. Synów Farosowych dwa tysiące sto siedmdziesiąt i dwa;
4. Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesiąt i dwa;
5. Synów Arachowych siedm set siedmdziesiąt i pięć;
6. Synów Pachat Moabowych, synów Jesui Joabowych dwa tysiące ośm set i dwanaście; synów Elamowych tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;
7. Synów Zatuowych dziewięć set i czterdzieści i pięć;
8. Synów Zachajowych siedm set i sześćdziesiąt;
9. Synów Bani sześć set czterdzieści i dwa;
10. Synów Bebajowych sześć set dwadzieścia i trzy.
11. Synów Azgadowych tysiąc dwieście dwadzieścia i dwa.
12. Synów Adonikamowych sześć set sześćdziesiąt i sześć;
13. Synów Bigwajowych dwa tysiące pięćdziesiąt i sześć;
14. Synów Adynowych cztery sta pięćdziesiąt i cztery.
15. Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewięćdziesiąt i ośm;
16. Synów Besajowych trzy sta dwadzieścia i trzy.
17. Synów Jory sto i dwanaście;
18. Synów Hasumowych dwieście dwadzieścia i trzy.
19. Synów Gibbarowych dziewięćdziesiat i pięć;
20. Synów z Betlehemu sto dwadzieścia i trzy;
21. Mężów z Netofatu pięćdziesiąt i sześć;
22. Mężów z Anatotu sto dwadzieścia i ośm;
23. Synów z Azmawetu czterdzieści i dwa;
24. Synów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set i czterdzieści i trzy;
25. Synów z Ramy i z Gabaa sześć set dwadzieścia i jeden;
26. Mężów z Machmas sto dwadzieścia i dwa;
27. Mężów z Betela i z Haj dwieście dwadzieścia i trzy;
28. Synów z Nebo pięćdziesiąt i dwa;
29. Synów Magbisowych sto pięćdziesiąt i sześć;
30. Synów Elama drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;
31. Synów Harymowych trzy sta i dwadzieścia;
32. Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set dwadzieścia i pięć;
33. Synów Jerechowych trzy sta czterdzieści i pięć;
34. Synów Senaa trzy tysiące i sześć set i trzydzieści.
35. Kapłanów: Synów Jedajaszowych z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;
36. Synów Immerowych tysiąc pięćdziesiąt i dwa;
37. Synów Pashurowych tysiąc dwieście czterdzieści i siedm;
38. Synów Harymowych tysiąc i siedmnaście.
39. Lewitów: synów Jesui i Kadmiela, synów Hodawyjaszowych siedmdziesiąt i cztery.
40. Śpiewaków: synów Asafowych sto dwadzieścia i ośm.
41. Synów odźwiernych: synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych, wszystkich sto trzydzieści i dziewięć.
42. Z Netynejczyków: synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,
43. Synów Kierosa, synów Syaa, synów Fadona,
44. Synów Lebana, synów Hagaba,
45. Synów Akkuba, synów Hagaba, synów Salmaja, synów Hanana,
46. Synów Gieddela, synów Gachera, synów Reajasza,
47. Synów Rezyna, synów Nekoda, synów Gazama,
48. Synów Uzy, synów Fasejacha, synów Besaja,
49. Synów Asena, synów Mehunima, synów Nefusyma;
50. Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,
51. Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,
52. Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,
53. Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,
54. Synów sług Salomonowych, synów Sotaja, synów Sofereta, synów Peruda,
55. Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,
56. Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pocheret Hasebaim, synów Ami;
57. Wszystkich Netynejczyków, i synów sług Salomonowych trzy sta dziewięćdziesiąt i dwa.
58. Ci też zasię wyszli z Telmelachu: Telcharsa, Cherub, Addam i Immer; ale nie mogli okazać domu ojców swoich, i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.
59. Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych, sześć set pięćdziesiąt i dwa.
60. A synów kapłańskich: synowie Habajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego, który był pojął żonę z córek Barsylaja Galaadczyka; i nazwany był od imienia ich.
61. Ci szukali opisania rodu swego, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.
62. I zakazał im Tyrsata, aby nie jadali z rzeczy najświętszych, ażby powstał kapłan z Urym i z Tummim.
63. Wszystkiego zgromadzenia było w jednym poczcie cztredzieści tysięcy dwa tysiące trzy sta i sześćdziesiąt;
64. Oprócz sług ich, i służebnic ich, których było siedm tysięcy trzy sta trzydzieści i siedm, a między nimi było śpiewaków i śpiewaczek dwieście.
65. Koni ich siedm set trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście czterdziści i pięć.
66. Wielbłądów ich cztery sta trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy siedm set i dwadzieścia.
67. A niektórzy z książąt domów ojcowskich przyszli do domu Pańskiego, który był w Jeruzalemie, ofiarowawszy się dobrowolnie, aby budowali dom Boży na miejscu jego.
68. Według przemożenia swego dali nakład na budowanie: złota łótów sześćdziesiąt tysięcy i jeden, a srebra grzywien pięć tysięcy, i szat kapłańskich sto.
69. A tak osadzili się kapłani i Lewitowie, i niektórzy z ludu, i śpiewacy, i odźwierni, i Netynejczycy w miastach swych, i wszystek Izrael w miastach swych.

  Ezra (2/10)