1Chronicles (8/29)  

1. A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.
2. Nocha czwartego, a Rafajasza piątego.
3. A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud.
4. I Abisua i Noaman i Achoach.
5. I Giera i Sufam i Churam.
6. A cić są synowie Echudowi: ci są książętami narodów mieszkających w Gabaa, którzy je przenieśli do Manakat;
7. To jest Noaman, i Achija, i Giera; on je przeniósł, a spłodził Uzę, i Ahyhuda, i Sacharaima.
8. A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabskiej, gdy one był odprawił, z Chusymą, i Barą, żonami swemi.
9. Spłodził tedy z Hodes, żoną swą, Jobaba, i Sebijasza, i Mezę, i Malchama.
10. I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirmę. Cić są synowiejego, książęta domów ojcowskich.
11. A z Chysymą spłodził Abituba i Elfaala.
12. A synowie Elfaalowi: Eber, i Misaam, i Samed, który zbudował Ono, i Lod i wsi jego.
13. A Beryja i Sama byli książętami narodíw mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Get.
14. A Achyjo, Sesak i Jerymot,
15. I Zabadyjasz, i Arad, i Hader,
16. I MIchael, i Isfa, i Jocha, synowie Berajaszowi.
17. A Zabadyjasz, i Mesullam, i Hyszki, i Heber,
18. I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, synowie Elfaalowi.
19. A Jakim, i Zychry, i Zabdy,
20. I Elienaj, i Selataj, i Eliel,
21. I Adajasz, i Berajasz, i Symrat, synowie Synchy.
22. A Isfan, i Eber, i Eliel,
23. I Abdon, i Zychry, i Chanan,
24. I Hananijasz, i Eleam, i Anatotyjasz,
25. I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Sesakowi.
26. I Samseraj, i Zecharyjasz, i Atalijasz,
27. I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry, synowie Jerochamowi.
28. Ci są książęta domów ojcowskich według rodzajów swych, a ci książęta mieszkali w Jeruzalemie.
29. A w Gabaonie mieszkał ojciec Gabaończyków, a imię żony jego było Maacha.
30. A syn jego pierworodny Abdon; po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab.
31. I Giedor, i Achyjo, i Zechar.
32. Ale Michlot spłodził Symejasza; a ci także naprzeciwko braci swych mieszkali w Jeruzalemie z braćmi swymi.
33. A Ner spłodził Cysa, a Cys spłodził Saula; Saul zaś spłodził Jonatana i Melchisuego, i Abinadaba i Esbaala.
34. A syn Jonatanowy był Merybbaal, a Merybbaal spłodził Michasa.
35. A synowie Michasowi: Fiton i Melech i Tarea i Achaz.
36. A Achaz spłodził Joada, a Joada spłodził Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry spłodził Mose;
37. A Mosa spłodził Binę; Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.
38. Ten Asel miał sześć synów, a teć imiona ich: Asrykam, Bochru, i Ismael, i Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci wszyscy synowie Aselowi.
39. A syowie Eseka, brata jego: Ulam pierworodny jego. Jehus wtóry, i Elifelet trzeci.
40. A synowie Ulamowi byli mężowie duży, i mocno łuk ciągnący, którzy mieli wiele synów i wnuków, aż do stu i pięćdziesiąt. Ci wszyscy poszli z synów Benjaminowych.

  1Chronicles (8/29)