1Chronicles (6/29)  

1. Synowie Lewiego: Gerson, Kaat, i Merary.
2. A synowie Kaatowi: Amram, Izaar, i Hebron, i Husyjel.
3. A synowie Amramowi: Aaron, i Mojżesz, i córka Maryja; a synowie Aaronowi: Nadab, i Abiju, Eleazar, i Itamar.
4. Eleazer spłodził Fineesa; Finees spłodził Abisua.
5. Abissue spłodził Bokki, a Bokki spłodził Uzy.
6. A Uzy spłodził Zerachyjasza, a Zerachyjasz spłodził Merajota.
7. Merajot spłodził Amaryjasza, a Amaryjasz spłodził Achytoba.
8. A Achytob spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achymaasa.
9. Achymaas spłodził Azaryjasza, a Azaryjasz spłodzi× Johanana.
10. A Johanan spłodził Azaryjasz; tenci jest, który kapłański urząd sprawował w domu, który zbudował Salomon w Jeruzalemie.
11. Spłodził też Azaryjasz Amaryjasza, a Amaryjasz spłodził Achytoba.
12. A Achytob spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Salluma.
13. A Sallum spłodził Helkijasza, a Helkijasz spłodził Azaryjasza.
14. A Azaryjasz spłodził Sarajasza, a Sarajasz spłodził Jozedeka.
15. Ale Jozedek poszedł w niewolę, gdy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez Nabuchodonozora.
16. Synowie Lewi: Gierson, Kaat, i Merary.
17. A teć są imiona synów Giersonowych: Lobni i Semei.
18. A synowie Kaatowi: Amram i Izaar, i Hebron, i Husyjel.
19. Synowie Merarego: Macheli, i Muzy. A teć są domy Lewitów według ojców ich.
20. Giersonowi: Lobni syn jego, Jachat syn jego, Zamma syn jego;
21. Joach syn jego, Iddo syn jego, Zara syn jego, Jetraj syn jego.
22. Synowie Kaatowi: Aminadab syn jego, Kore syn jego, Aser syn jego.
23. Elkana syn jego, i Abiazaf syn jego, i Assyr syn jego;
24. Tachat syn jego, Uryjel syn jego, Ozyjasz syn jego, i Saul syn jego.
25. A synowie Elkamowi: Amasaj i Achymot.
26. Elkana. Synowie Elkanowi: Sofaj syn jego, i Nahat syn jego;
27. Elijab syn jego, Jerobam syn jego, Elkana syn jego.
28. A synowie Samuelowi: Pierworodny Wassni i Abijas.
29. Synowie Merarego: Mahali; Lobni syn jego, Symej syn jego, Uza syn jego;
30. Symha syn jego, Haggijasz syn jego, Asajasz syn jego.
31. Ci są, których postanowił do śpiewania w domu Pańskim, gdy tam postawiono skrzynię.
32. I służyli przed przybytkiem namiotu zgromadzenia, śpiewając, aż zbudował Salomon dom Pański w Jeruzalemie, i stali według porządku swego na służbie swojej.
33. A cić są, którzy stali i synowie ich z synów Kaatowych: Heman śpiewak syn Joela, syna Samuelowego,
34. Syna Elkanowego, syna Jerohamowego, syna Elijelowego, syna Tohu,
35. Syna Sufowego, syna Elkanowego, syna Machatowego, syna Amasajowego,
36. Syna Elkanowego, syna Joelowego, syna Azaryjaszowego, syna Sofonijaszowego,
37. Syna Tachatowego, syna Assyrowego, syna Abijasowego,
38. Syna Korego, syna Isarowego, syna Kaatowego, syna Lewiego, syna Izraelowego.
39. A brat jego Asaf, który stawał po prawicy jego. Asaf, syn Barachyjaszowy, syna Samaowego,
40. Syna Michaelowego, syna Basejaszowego, syna Malchyjaszowego,
41. Syna Etny, syna Zerachowego, syna Adajowego,
42. Syna Etanowgo, syna Symmowego,
43. Syna Semejowego, syna Jachatowego, syna Giersonowego, syna Lewiego.
44. A synowie Merarego i bracia ich stawali po lewej stronie: Etan, syn Kuzego, syna Abdego, syna Malluchowego,
45. Syna Hasabijaszowego, syna Amazyjaszowego, syna Helkijaszowego.
46. Syna Amsego, syna Banego, syna Semmerowego,
47. Syna Moholi, syna Musego, syna Merarego, syna Lewiego.
48. A bracia ich Lewitowie postawieni są ku wszelakiej posłudze przybytku domu Bożego.
49. Ale Aaron i synowie jego palili na ołtarzu całopalenia, i na ołtarzu kadzenia przy każdej posłudze świątyni świętych, i ku oczyszczaniu Izraela podług wszystkiego, jako był przykazał Mojżesz, sługa Boży.
50. A ci są synowie Aaronowi: Eleazar syn jego, Finees syn jego,
51. Abisua syn jego, Bokki syn jego, Uzy syn jego, Zerachyjasz syn jego,
52. Merajot syn jego, Amaryjasz syn jego, Achytob syn jego,
53. Sadok syn jego, Achymaas syn jego.
54. A te są mieszkania ich, według pałaców ich w granicy ich, to jest, synów Aaronowych według rodzaju Kaatytów: bo to był ich los.
55. Przetoż dali im Hebron w ziemi Judzkiej, i przedmieścia jego około niego;
56. Ale pole miejskie i wsi ich dali Kalebowi, synowie Jefunowemu.
57. Synom zaś Aaronowym dali z miast Judzkich miasta ucieczki Hebron, i Lobne i przedmieścia jego, i Jeter, i Estemoa, i z przedmieściami jego;
58. I Holon i przedmieścia jego, i Dabir i przedmieścia jego;
59. I Asan i przedmieścia jego, i Betsemes i przedmieścia jego.
60. A z pokolenia Benjaminowego: Gabae i przedmieścia jego, i Almat i przedmieścia jego, i Anatot i przedmieścia jego. Wszystkich miast ich trzynaście miast według domów ich.
61. A synom Kaatowym, pozostałym z rodzaju tegoż pokolenia, dostało się w połowie pokolenia Manasesowego losem miast dziesięć.
62. A synom Giersonowym według domów ich dostało się w pokoleniu Isascharowem, i w pokoleniu Aserowem, i w pokoleniu Neftalimowem, i w pokoleniu Manasesowem w Bazan miast trzynaście.
63. Synom Merarego według domów ich dostało się w pokoleniu Rubenowem, i w pokoleniu Gadowem, i w pokoleniu Zabulonowem losem miast dwanaście.
64. Dali też synowie Izraelscy Lewitom miasta i przedmieścia ich;
65. A dali je losem w pokoleniu synów Judowych, i w pokoleniu synów Symeonowych, i w pokoleniu synów Benjaminowych, miasta te, które nazwali imiony swemi.
66. A tym, którzy byli z rodu synów Kaatowych, (a były miasta i granice ich w pokoleniu Efraim.)
67. Tym dali z miast ucieczki Sychem i przedmieścia jego na górze Efraim, i Gazer i przedmieścia jego.
68. I Jekmaan i przedmieścia jego, i Betoron i przedmieścia jego;
69. I Ajalon i przedmieścia jego, i Gatrymon i przedmieścia jego.
70. A w połowie pokolenia Manasesowego: Aner i przedmieścia jego, Balam i przedmieścia jego. To dali rodzajowi pozostałemu synów Kaatowych.
71. Synom też Giersonowym z rodu połowy pokolenia Manasesowego dali Golan w Bazan i przedmieścia jego, i Astarot i przedmieścia jego;
72. A w pokoleniu Isascharowem Kades i przedmieścia jego, Daberet i przedmieścia jego.
73. I Ramot i przedmieścia jego, i Anam i przedmieścia jego.
74. A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieścia jego, i Abdon i przedmieścia jego,
75. I Hukok i przedmiescia jego, i Rohob i przedmieścia jego.
76. A w pokoleniu Neftalimowem: Kades w Galilei, i przedmieścia jego, i Hammon i przedmieścia jego, i Kiryjataim i przedmieścia jego.
77. Synom Merarego, pozostałym z pokolenia Zabulon, dane są Remmon i przedmieścia jego, Tabor i przedmieścia jego.
78. A za Jordanem u Jerycha na wschód słońca od Jordanu, dane są w pokoleniu Rubenowem: Besor na puszczy, i przedmieścia jego, i Jahasa i przedmieścia jego.
79. I Kiedemot i przedmieścia jego, i Mefaat i przedmieścia jego.
80. A w pokoleniu Gadowem Ramot w Galaad i przedmieścia jego; i Mahanaim i przedmieścia jego.
81. Hesebon i przedmieścia jego, i Jazer i przedmieścia jego.

  1Chronicles (6/29)