1Chronicles (3/29)  

1. Cić są synowie Dawidowi, którzy mu się urodzili w Hebronie: Pierworodny Ammon z Achynoamy Jezreelitki; wtóry Danijel z Abigaili Karmelitki;
2. Trzeci Absalom, syn Maachy, córki Tolmaja, króla Giessur; czwarty Adonijasz, syn Haggity;
3. Piąty Sefatyjasz z Abitaili; szósty Jetraam z Egli, żony jego.
4. Tych sześć urodziło mu się w Hebronie, kędy królował przez siedm lat, i przez sześć miesięcy; a trzydzieści i trzy lata królował w Jeruzalemie.
5. A ci urodzili mu się w Jeruzalemie; Samna, i Sobab, i Natan, i Salomon, cztery synowie z Betsui, córki Ammielowej;
6. I Ibchar, i Elisama, i Elifet;
7. I Noge, i Nefeg, i Jafija;
8. I Elizama, i Elijada, i Elifelet, dziewięć synów.
9. A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.
10. Syn Salomonowy Roboam; Abiam syn jego, Aza syn jego, Jozafat syn jego.
11. Joram syn jego, Ochozyjasz syn jego, Joaz syn jego;
12. Amazyjasz syn jego, Azaryjasz syn jego, Joatam syn jego;
13. Achaz syn jego, Ezechyjasz syn jego, Manases syn jego;
14. Amon syn jego, Jozyjasz syn jego;
15. A synowie Jozyjaszowi: Pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedekijasz, czwarty Sellum.
16. A synowie Joakimowi: Jechonijasz syn jego, Sedekijasz syn jego.
17. A synowie Jechonijasza więźnia: Salatyjel syn jego.
18. A salatyjelowi: Malchiram, i Fadajasz, i Seneser, Jekiemija, Hosama, i Nadabija.
19. A synowie Fadajaszowi: Zorobabel, i Semej; a syn Zorobabelowy Mesollam, i Hananijasz, i Selomit, siostra ich.
20. A Mesollamowi: Hasuba, i Ohol, i Barachyjasz, i Hazadyjasz Josabchesed, pięć synów.
21. A syn Hananijaszowy: Faltyjasz, i Jesajasz; synowie Rafajaszowi, synowie Arnanaszowi, synowie Obadyjaszowi, synowie Sechenijaszowi.
22. A synowie Sechenijaszowi: Semejasz; a synowie Semejaszowi: Chattus, i Igal, i Baryja, i Naaryjasz, i Safat; sześć synów.
23. A synowie Naaryjaszowi: Elijenaj, i Ezechyjasz, i Esrykam, trzej synowie.
24. A synowie Elijenajego: Hodawijasz i Elijasub, i Felejasz, i Akkub, i Jochanan, i Dalajasz, i Anani, siedm synów.

  1Chronicles (3/29)