1Chronicles (24/29)  

1. A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar;
2. Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłański Eleazar i Itamar.
3. I podzielił ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z synów Itamarrowych, według urzędu ich w usługach ich.
4. I znalazło się synów Eleazarowych więcej przedniejszych mężów, niż synów Itamarowych, gdy ich podzielił. Z synów Eleazarowych było przedniejszych według domów ojcowskich szesnaście; ale synów Itamarowych według domów ojcowskich ośm.
5. A rozdzieleni są losem jedni od drugich; bo byli przełożonymi nad świątnicą, i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych.
6. A popisał ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed królem i psiążętami, i przed Sadokiem kapłanem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, i przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów; a naznaczono jeden dom ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi.
7. I padł los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry;
8. Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty;
9. Na Malchyjasza piąty, na Mijamana szósty;
10. Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy;
11. Na Jesuego dziewiąty, na Sechenijasza dziesiąty;
12. Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty;
13. Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty;
14. Na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty;
15. Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa ośmnasty;
16. Na Petachyjasza dziewiętnasty, na Ezechyjela dwudziesty;
17. Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry;
18. Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty.
19. Cić są sporządzeni w posługiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Pańskiego w przemianach swych, jako zwykli pod rządem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg Izraelski.
20. A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów Subajelowych Jechdejasz.
21. Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych był przednjiejszy Jesyjasz.
22. Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat.
23. A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty.
24. Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir.
25. Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz.
26. Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno.
27. Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry.
28. Z Mahalego Eleazar, który nie miał synów.
29. Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel.
30. A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Cić byli synowie Lewitów według domów ojców ich.
31. I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.

  1Chronicles (24/29)