1Chronicles (2/29)  

1. Cić są synowie Izraelowi: Ruben, Symeon, Lewi, i Juda, Isaschar i Zabulon,
2. Dan, Józef, i Benjamin, Neftali, Gad i Aser.
3. Synowie Judy: Her, i Onan, i Sela. Ci trzej urodzili mu się z córki Sui Chananejskiej. Ale Her, pierworodny Judy, był złym przed oczyma Pańskiemi; przetoż go zabił.
4. Tamar zasię, niewiastka jego, urodziła mu Faresa i Zarę. Wszystkich synów Judowych pięć.
5. Synowie Faresowi: Hesron i Hamuel.
6. Synowie zaś Zary: Zamry, i Etan, i Heman, i Chalkol, i Darda; wszystkich tych było pięć.
7. Asynowie Zamrego: Charmi, wnuk Acharowy, który zamięszanie uczynił w Izraelu, zgrzeszywszy kradzieżą rzeczy przeklętych.
8. Asynowie Etanowi: Azaryjasz.
9. A synowie Esronowi, którzy mu się urodzili: Jerameel, i Ram, i Chalubaj.
10. Ale Ram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, książęcia synów Judzkich.
11. A Naason spłodził Salmona, a Salmon spłodził Booza.
12. A Booz spłodził Obeda, a Obed spłodził Isajego.
13. A Isaj spłodził pierworodnego swego Elijaba, i Abinadaba wtórego, i Samma trzeciego.
14. Natanaela czwartego, Raddaja piątego.
15. Ozema szóstego, Dawida siódmego.
16. A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, trzej.
17. A Abigail urodziła Amazę, a ojciec Amazy był Jeter Ismaelczyk.
18. A Kaleb, syn Hesronowy, spłodził z Azubą, małżonką swoją, i z Jeryjotą synów. A ci byli synowie jego: Jeser, i Sobab, i Ardon.
19. A gdy umarła Azuba, pojął sobie Kaleb Esratę, która mu urodziła Hura.
20. A Hur spłodził Ury, a Ury spłodził Besaleela.
21. Potem wszedł Hesron do córki Machyra, ojca Galaadowego, a pojął ją, będąc w sześćdizesiąt lat; która mu urodziła Seguba.
22. A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miast w ziemi Galaadskiej.
23. Bo wziął Giessurytom, i Assyryjczykom wsi Jairowe, i Kanat z miasteczkami jego, sześćdziesiąt miast. To wszystko pobrali synowie Machyra, ojca Galaadowego.
24. A gdy umarł Hesron w Kaleb Efrata, tedy żona Hesronowa Abija porodziła mu Assura, ojca Tekui.
25. Byli też synowie Jerameelowi, pierworodnego Hesronowego: Pierworodny Ram, po nim Buana, i Oren, i Osem z Abii.
26. Miał także drugą żonę Jerameel, imieniem Atara; ta jest matka Onamowa.
27. Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.
28. Byli też synowie Onamowi: Semaj, i Jada, a synowie Semejego: Nadad i Abisur;
29. A imię żony Abisurowej Abihail, która mu urodziła Achobbana i Molida.
30. Synowie Nadabowi: Saled i Affaim; lecz Saled umarł bez potomstwa.
31. A synowie Affaimowi Jesy; a synowie Jesy Sesan, a córka Sesana Achialaj.
32. A synowie Jady, brata Semejego, Jeter i Jonatan; ale Jeter umarł bez potomstwa.
33. A synowie Jonatanowi: Falet i Zyza. Cić byli synowie Jerameelowi.
34. Lecz nie miał Sesan synów, jedno córki; miał też Sesan sługę Egipczanina, imieniem Jeracha.
35. I dał Sesan córkę Jerachowi, słudze swemu, za żonę, która mu urodziła Etaja.
36. Etaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada.
37. A Zabad spłodził Efijala, a Efijal spłodził Obeda.
38. A obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azaryjasza.
39. A Azaryjasz spłodził Helesa, a Heles spłodził Elasa.
40. A Elas spłodził Sysmaja, a Sysmaj spłodził Selluma.
41. A Sellum spłodził Ikamijasza, a Ikamijasz spłodził Elisama.
42. A synowie Kaleba, brata Jerameelowego: Mesa pierworodny jego, który był ojcem Zyfejczyków i synów Maresy, ojca Hebrowowego.
43. A synowie Hebronowi: Kore i Tafua, i Rechem, i Semma.
44. A Semma spłodził Rahama, syna Jerkaamowego, a Rechem spłodził Sammajego.
45. A Sammaj był synem Maonowym, a Maon był ojcem Betsurczyków.
46. Efa też, założnica Kalebowa, urodziła Harana, i Moze, i Giezeza; a Haran spłodził Giezeza.
47. A synowie Jachdajowi: Regiem, i Jotam, i Giesan, i Falet, i Efa, i Saaf,
48. Założnica zaś druga Kalebowa Maacha urodziła Sabera, i Tyrchana.
49. A żona Saafowa urodziła ojca Madmeńczyków, i Sewa, ojca Machbeńczyków, i ojca Gabaończyków; a córka Kalebowa była Achsa.
50. Cić byli synowie Kaleba, syna Hurowego, pierworodnego Efraty: Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków.
51. Salma, ojciec Betlehemczyków, Charef, ojciec Betgaderczyków.
52. Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.
53. A domy Karyjatyjarymskie były Jetrejczycy, i Futejczycy, i Sematejczycy, i Maserejczycy, z których też poszli Saraitowie, o Estaolitowie.
54. A synowie Salmy: Betlehemczycy, i Netofatczycy, ozdoby domu Joabowego, i połowa Manachaty, ojca Sorygo.
55. A domy pisarzów mieszkających w Jabez: Tyryjatejczycy, Symatejczycy, Suchatejczycy. Cić są Cynejczycy, którzy poszli z Hemata, ojca domu Rechabowego.

  1Chronicles (2/29)