Zechariah (9/14)  

1. Met iei mahsen en KAUN-O: E ketin koasoanehdi kalokolok ong wehin Adrak oh ong kahnimw en Damaskus. Kaidehnte kadaudok en Israel, ahpw poahsoan kaunen Siria pil iei sapwellimen KAUN-O.
2. Amad, me iei irepen Adrak, pil iei sapwellime, oh pil kahnimw kan en Dair oh Sidon, iangahki ar koahiek koaros.
3. Dair kauwadahr kehl kehlail kei ong pein ih oh koasoakedahr silper oh kohl me inenen rek duwehte pwehl!
4. Ahpw Kaun-o pahn ketikihsang mehkoaros me e ahneki. E pahn ketin keselahng eh dipwisou kan nansed, oh kahnimwo pahn mwasikdiong nanpwel.
5. Kahnimw Askelon pahn kilang met oh masakada. Kahnimw Kasa pahn kilang met oh medengkihla. Pil duwehte Ekron, oh eh koapworopwor pahn pitihedi. Kasa pahn luhssang eh nanmwarki, oh Askelon pahn tehnla.
6. Soangen aramas ipwihpw tohto pahn kousoanla Asdod. KAUN-O ketin mahsanih, “I pahn katikitikihala mehn Pilisdia aklapalap akan.
7. Re solahr pahn kang uduk me nta mihmihte ie, de soangen mwenge keinepwi teikan. Koaros me mourla pahn wiahla kisehn nei aramas akan oh pahn duwehla kisehn kadaudok en Suda. Ekron pahn wiahla kisehn nei aramas akan, duwehte me mehn Sepus kan wiadahr.
8. I pahn sinsile nin limei sahpwo oh tehk pwe karis en sounpei kan dehr kotehla. I solahr pahn pwurehng mweidohng aramas lemei kan en kahpwalih nei aramas akan. I mahsaniher duwen nei aramas akan ar lokolok.”
9. Kumwail mehn Saion, kumwail perenda oh ngisingis! Kumwail mehn Serusalem, kumwail ngisingiski amwail peren! Kumwail kilang pwe amwail nanmwarki ketiket kodohng rehmwail. E ketiket kohdo ni roson lapalahpie oh manaman en powehdi, ahpw mpahi, oh ket pohn ahs emen, nein ahs pwul men.
10. KAUN-O ketin mahsanih, “I pahn ketikihsang Israel were werennansapw en mahwen kan, oh ketikihsang Serusalem dakepe oahs akan; kesik ketieu kan en mahwen pahn kamwomwmwomwla. Amwail nanmwarkio ahpw pahn ketin kauwada popohl nanpwungen wehi kan; e pahn kaunda sang ni ehu lepin sehd lellahng ni ehu, sang ni Pillap Iupreitis lellahng ni irepen sampah.”
11. KAUN-O ketin mahsanih, “Pwehki ei inou ong kumwail, I katengehkidier ntahn meirong kan, I pahn kasaledekihala noumw aramas akan me wie sensel sang wasa me re kalipilipalahng ie, wasa me rasehng pwoahr loal me sohte pile.
12. Kumwail me kalipilipalahr kan, me ahnsou wet mie amwail koapworopwor, kumwail pwurodo, kumwail pwurodohng nan amwail wasahn silasil mwahu kan. I pakairkihong kumwail met me I pahn kupwuramwahwihkin kumwail pak riapak kamwahu kan pwehki lokolok koaros me kumwail aleier.
13. I pahn doadoahngki Suda duwehte nein sounpei kesik ketieu, oh Israel duwehte arep kan. I pahn doadoahngki ohl en Saion kan duwehte kedlahs, pwe I en mahweniong mehn Krihs.”
14. KAUN-O pahn ketido pohn sapwellime aramas akan; e pahn kadar sapwellime arep kan, rasehng lioal. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, pahn ketin peuk sowi; e ahpw pahn ketido nan melimel sang palieir.
15. KAUN-O, Wasa Lapalap, pahn ketin apwahpwalih sapwellime aramas akan, oh re pahn kamwomwala arail imwintihti kan. Re pahn weriwer nan mahwen, rasehng me sakaula kan, oh kakerehdi ntahn arail imwintihti kan. Ntao pahn pwilipwilwei, rasehng ntahn meirong ehu me wudekiong pohn pei sarawi sang nan dahl ehu.
16. Ni rahno eh pahn leledo, KAUN-O pahn ketin doarehla sapwellime aramas akan, rasehng silepen sihpw men me kin doarehla nah pelin sihpw ni ahnsou keper. Sapwellimen Koht aramas akan pahn lingalingla nan lime sahpwo, rasehng kisin takai kesempwal en nihn ehu.
17. Ia pahn uwen mwahu oh kaselel en sahpwo! Me pwulopwul kan pahn kehlailkihla wahnsahpw oh wain sang loale.

  Zechariah (9/14)