Zechariah (2/14)  

1. Nan pil ehu kaudiahl, I kilangada ohl emen me kolokol sahl en sosohng pwoat.
2. Ngehi eri kalelapak reh, “Komw pahn ket ia?” E ahpw sapengki, “I pahn kolahng sohng Serusalem, pwe I en ese uwen reirei oh tehlap.”
3. Ngehi eri pil kilangada tohnleng me koasoakoasoiong ieo eh keidahla, oh pil emen tohnleng pil pwarodo reh.
4. Tohnleng keieuo ahpw mahsanihong meteio, “Tangala mahs oh padahkihong mwahnakapw me weuwa mehn sosohngo me aramas oh mahn pahn ngederla nan Serusalem me kahrehda e pahn nohn kalaimwun pwe en mie kele.
5. KAUN-O ketin inoukidahr me pein ih pahn wia kehl kisiniei ehu kapilpene kahnimwo pwehn sinsile oh e pahn ketiket wasao ni sapwellime lingan unsek.”
6. KAUN-O ketin mahsanihong sapwellime aramas akan, “I kamwarangkumwailseli wasa koaros. Ahpw met, kumwail me kalipilipala kan, kumwail pitsang Papilonia oh pwurodo Serusalem.
7. KAUN-O ketin mahsanihong sapwellime aramas akan, “I kamwarangkumwailseli wasa koaros. Ahpw met, kumwail me kalipilipala kan, kumwail pitsang Papilonia oh pwurodo Serusalem.
8. Mehmen me pahn sair kumwail pahn sair mehkot me keieu kesempwal rehi.” Eri, KAUN-O, Wasa Lapalap, ketin poaroneiehdo iangahki mahsen wet ong wehi kan me kauwelahr sapwellime aramas akan:
9. “Pein KAUN-O pahn ketin uhwong kumwail, oh aramas akan me kin uhpah kumwail mahs pahn uhd kauweikumwailla.” Ni met eh pahn pweida, aramas koaros pahn esehla me KAUN-O, Wasa Lapalap, me ketin poaroneiehdo.
10. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail mehn Serusalem kan, kumwail kokoulki amwail peren! Pwe I pahn ketido pwe I en ieiang kumwail!”
11. Ni ahnsowo wehi tohto pahn patohdo rehn KAUN-O oh wiahla sapwellime aramas. E pahn ketiket nanpwungamwail, oh kumwail pahn esehla me iei ih me ketin poaroneiehdo rehmwail.
12. Suda pahn pwurehng wiahla sapwellimen KAUN-O wasa kesempwal nan sahpw sarawio, oh Serusalem pahn wiahla kahnimw me e pahn ketin loalloale sang kahnimw koaros.
13. Kumwail koaros, kumwail nennenla mwohn silangin KAUN-O, pwe e ketiket kohdo sang nan mwoale.

  Zechariah (2/14)