Zechariah (14/14)    

1. Ni rahn me KAUN-O pahn ket nan sapwellime mwoalen kadeik kerendohr. Eri, en Serusalem eh dipwisou kan pahn kulsang, oh dipwisoun kul pwukat pahn nehnepeseng mwohn masamwail kan.
2. KAUN-O pahn ketikipene wehi koaros pwe re en mahweniong Serusalem. Kahnimwo pahn lohdi, dipwisoun nan ihmw kan pahn kulsang, oh angkehlail pahn wiawihong lih akan. Apali en aramas akan pahn kalipilipala, ahpw me luhwehdi kan sohte pahn wisiksang nan kahnimwo.
3. Mwuhr, KAUN-O ahpw pahn ketila oh mahweniong wehi pwuko, duwehte me e ketin wiahier mahs.
4. Ni ahnsowo e pahn ket pohn Nahnahn Olip, palimesehn Serusalem. Eri, Nahnahn Olip pahn pwalpeseng wiahda riau sang palimese lellahng palikapi oh wahu kalaimwun ehu nanpwung. Apali nahnao pahn tohreklahng paliepeng, oh apali ong palieir.
5. Kumwail pahn sopohla kotehla wahu wet me kotehla nahnao kolahng apali. Kumwail pahn sopohla duwehte me amwail pahpa kahlap ako wiahier ni ahnsou me rerrer en sahpw wiawi ni mwehin Usaia, nanmwarkien Suda. KAUN-O ei Koht ahpw pahn ketido, iangahki tohnleng koaros.
6. Ni ahnsowo eh pahn leledo, solahr pahn kopou de aihs pohn pwehl,
7. de rotorot mosul. E pahn marain ahnsou koaros, pil pahn marain nipwong. KAUN-O kelehpw me mwahngih iahd me met pahn wiawi.
8. Ni ahnsowo eh pahn leledo, pihl mwakelekel pahn pwilsang Serusalem, elep pahn pwillahng Sehden Mehla oh elep pahn pwillahng Sehd Mediderenien. E pahn pwilipwil erein sounpar ehu pwon, ni ahnsoun sohte keteu oh pil ahnsoun keteu.
9. KAUN-O eri pahn nanmwarkihla pohn sampah pwon; aramas koaros pahn pwongih nin duwen Koht emen oh esehla mware.
10. Sahpwo pwon, sang Kepa ni paliepeng lellahng Rimmon ni palieir, pahn kapatapatala. Serusalem pahn ileilehda sang sahpw akan me kapilpene; kahnimwo pahn sang ni Ewen Kelen Pensamin kolahng Ewen Kelen Keimw, wasa me ewen kehl ehu mie mahs, oh sang Wasahn Iroir en Ananel kolahng wasahn tiahk wain en nanmwarki.
11. Aramas akan pahn kousoan wasao ni onepek mwahu, solahr me pahn kamasangkin irail kamwomwmwomwla.
12. KAUN-O pahn ketikihdo soumwahu suwed ehu pohn wehi koaros me mahweniong Serusalem. Udukarail kan pahn matasang nindokon ar momourte; pwoarenmasarail oh lowarail pahn matasang.
13. Ni ahnsowo KAUN-O pahn kupwurehda pwe re en pingida oh masepwehkada me kahrehda emenemente aramas pahn poarehng mehn mpe men oh peiong.
14. Mehn Suda kan pahn mahwen pwe re en doarehla Serusalem. Re pahn kulihasang dipwisou kesempwal kan en wehi koaros-kohl, silper, oh likou tohto.
15. Soumwahu suwed ehu pahn pil lelohng oahs kan, kou kan, kamel kan, oh ahs akan-pohn mahn koaros me mi nan kahnimpwal en imwintihti kan.
16. Eri, koaros me luhwehdi sang nan wehi kan me mahweniongehr Serusalem pahn kohla wasao nan sounpar koaros pwe re en kaudokiong KAUN-O, Wasa Lapalap, nin duwen nanmwarki men oh re en wia Sarawien Impwal kan.
17. Ma wehi ehu sohte pahn men iang kohla kaudokiong KAUN-O, Wasa Lapalap, nin duwen nanmwarki men, eri, keteu sohte pahn mweredi nan sapwarail.
18. Ma mehn Isip kan sohte pahn men wia Sarawien Impwal kan, eri, irail pahn ale soangen soumwahuohte me KAUN-O pahn ketin kadaralahng pohn wehi koaros me sohte men iang kohla kaudokiong.
19. Met iei kalokolok me pahn lelohng Isip oh wehi teikan koaros ma re sohte wia Sarawien Impwal kan.
20. Ni ahnsowo mahsen wet pahn pil ntingdiong ni kisin pehl kan me kin kapwata pahn tepinweren oahs kan: “Kasarawihongehr KAUN-O.” Einpwoat en kuk kan nan Tehnpas Sarawio pahn pil sarawihla duwehte pwohl kan me kin mi mwohn pei sarawio.
21. Einpwoat koaros nan Serusalem oh Suda pwon pahn katohrohrala pwehn wia mehn doadoahk en kaudok ong KAUN-O, Wasa Lapalap. Aramas akan me kin wia meirong pahn pwoalihada uduk en meirong kan nan einpwoat pwukat. Ni ahnsowo eh pahn leledo, solahr sounnetinet men pahn mihmi nan Tehnpas Sarawien KAUN-O, Wasa Lapalap.

  Zechariah (14/14)