Romans (7/16)  

1. Eri, riei ko, kumwail uhdahn wehwehki dahme I pahn nda met, pwe kumwail koaros dehdehki duwen kosonned: kosonned kin kaunda aramas emen nindokon eh momourte.
2. Iet karasepe ehu: nin duwen kosonned, lih pwopwoud men uhdahn pahn mihmi rehn eh pwoud erein ohlo eh pahn momour; a ma e pahn mehla, eri, liho pahn saledeksang kosonnedo.
3. Eri, ma e pwoudikihda mwahl emen ohl tohrohr nindokon eh pwoudo eh momour, liho pahn adanekihla lihen kamwahl emen; ahpw ma eh pwoud pahn mehla, liho pahn saledeksang kosonnedo. Eri, e solahr pahn adaneki lihen kamwahl ma e pahn pwoudikihda emen ohl tohrohr.
4. Riei ko, ih pil duwen kumwail. Kumwail mehsangehr Kosonned en Moseso, pwehki amwail wialahr kisehn paliwar en Krais; oh ahnsou wet kumwail pil wialahr sapwellimen ih me iasada sang mehla pwe kitail en momourki mour katapan ehu ong Koht.
5. Pwe ni ahnsou me kitail momour nin duwen ahnepen aramas, ineng suwed kan me Kosonnedo kin kamwakidada loalatail kin doadoahk ni paliwaratail kan oh kin kahrehda mehla.
6. A met, kitail saledeksang Kosonnedo, pwehki atail mehla sang selipatailo. Kitail solahr papah Koht nin duwen mour mering en kosonned me ntingdier, ahpw nin mour kapw en Ngehn Sarawio.
7. Eri, dahme kitail pahn nda? Dene pein Kosonnedo dihp ehu? Soh kowahlap! Ahpw iei Kosonnedo me kasalehiong ie I en ese dahkot dihp. Pwehki I sohte pahn ese dahkot noahrok, ma Kosonnedo sohte pahn koasoia, “Ke dehr noahrok.”
8. Eri, dihp kamwakidada soangen noahrok suwed koaros loalei pwehki Kosonnedo. Pwehki ma sohte kosonned, dihp rasehngete mehkot me sohte mouri.
9. Pein ngehi kin momour mahs likin kosonned, ahpw ni ahnsou me Kosonnedo pwarodo, dihp ahpw pwarada,
10. I ahpw mehla. Eri, Kosonnedo me uhdahn pahn kahrehiong ie mour, ahpw kahrehiong ie mehla.
11. Pwe dihp diarada eh ahnsou mwahu sang ni Kosonnedo oh pitihiehdi, ahpw kemekiniehla Kosonnedo.
12. Eri, pein Kosonnedo me sarawi, oh mahsen en kosonned me pil sarawi oh pwung oh mwahu.
13. Ia duwe, met wehwehki me mehkot mwahu kahrehiong ie mehla? Soh kowahlap! Pwe dihp me kahrehda met; dihp me kahrehiong ie mehla ni eh doadoahngki mehkot mwahu, pwe suwed mehlel en dihp en sansalda. Eri, pwehki mahsen en Kosonnedo, uwen suwed kowahlap en dihp ahpw sansalda mehlel.
14. Kitail kin ese me Kosonnedo mehn pali ngehn; ahpw ngehi aramas emen me pahn mehla, me netlahr pwe en wiahla lidun dihp.
15. I sohte wehwehki dahme I kin wiewia; pwe I sohte kin kapwaiada dahme I kin men kapwaiada, ahpw I kin wia dahme I kin suwediki,
16. Ni ei kin wia dahme I sohte men wia met kin kasalehda ei kin pwungki pwungen Kosonnedo.
17. Eri, kaidehn pein ngehi me kin wia met, ahpw dihp me kin momour loalei.
18. I ese me mwahu sohte mi loalei-met wehwehki nin duwen ahnepen ngehi aramas. Pwe mehnda ma I kin inengieng wia me mwahu, ahpw I kin sohte kakohng.
19. I sohte kin wiahda me mwahu me I kin inengieng wia; ahpw I kin wiahda me suwed me I sohte men wia.
20. Ma I kin wia mehkan me I sohte inengieng I en wia, met wehwehki me kaidehn ngehi me wiahda soahng wet, ahpw dihp me kin momour loalei.
21. Eri, I diarada me soangen koasoandi wet kin doadoahk rehi: ni ahnsou me I kin inengieng wia dahme mwahu, mehkot me suwedte me mie me I kak pilada.
22. Nan kapehdi kin perenkihda kosonned en Koht.
23. Ahpw I kin kilang ehu soangen koasoandi tohrohr me kin wia eh doadoahk ni paliwereiet-ehu soangen koasoandi me kin uhwong kosonnedo me mohngiongi kin pwungki. Koasoandi tohrohr wet kahrehiong ei selidi pahn kosonned en dihp me kin wia doadoahk ni paliwereiet.
24. Uhdahn aramas paisuwed men ngehi! Ihs me pahn kapitiehla sang nan paliwar wet me kin kahluwalahng ie mehla?
25. Kalahngan ong Koht, me kin ketin kapwaiada met rehn atail Kaun Sises Krais! Eri, iet duwen ngehi; pein ngehi I kak papah kosonned en Koht sangete nan ei lamalam; nindokon ahnepen ngehi aramas eh kin papah kosonned en dihp.

  Romans (7/16)