Romans (16/16)    

1. Eri, I men kapehsehkin kumwail riatail lih souleng Pihpe, me kin wia doadoahk nan mwomwohdisohn Senkrea.
2. Kumwail kasamwo lih menet ni mwaren atail Kaun, duwen me konehng souleng kan, oh sewese ni mehkoaros me e anahne sang rehmwail; pwe pein ih me kompoakepahn aramas tohto oh pil kompoakepahi.
3. Ei rahnmwahu ong Persila oh Akwila, iengei kan ni doadoahk en Krais Sises,
4. me lelohng nan keper laud pwehki ngehi. I kapinga ira mehlel-a kaidehn ngehite, ahpw pil tohn mwomwohdisohn mehn liki kan koaros.
5. Pil ei rahnmwahu ong tohn mwomwohdiso me kin pokonpene nan imwara. Ei rahnmwahu ong kompoakepahi Epanitus, me tepin pwosonla Krais nan wehin Eisia.
6. Ei rahnmwahu ong Mery, me inenen kin doadoahk laud rehmwail.
7. Ei rahnmwahu ong Andronikus oh Sunias, kompoakepahi mehn Suhs me iangieier selidi nan imweteng; ira pwosonlahr Krais mwohi, oh ira inenen ndand rehn wahnpoaron akan.
8. Ei rahnmwahu ong Ampliatus, kompoakepahi rehn Kaun-o.
9. Ei rahnmwahu ong Urpanus, iangatail ni doadoahk ong Krais, oh pil ong Stakis, kompoakepahi mehlel.
10. Ei rahnmwahu ong Apeles, me eh loalopwoat ong Krais me inenen sansal mehlel, oh pil ong peneinei en Aristopulus.
11. Ei rahnmwahu ong Erodion, iengei mehn Suhs men, oh pil ong riatail souleng kan nan peneinei en Narsisus.
12. Ei rahnmwahu ong Tripihna oh Triposa, me pil iang doadoahk en atail Kaun, oh pil ong kompoakepahi mehlel, Persis, me kin wia doadoahk laud ong atail Kaun.
13. Ei rahnmwahu ong Rupus, tohndoadoahk men me keieu siksang koaros nan doadoahk en atail Kaun, oh pil ong eh nohno, me pil kin wiahkin ie nah seri.
14. Ei rahnmwahu ong Asinkritus, Plekon, Ermihs, Patropas, Ermas, oh pil ong riatail souleng kan koaros me kin mihmi rehrail.
15. Ei rahnmwahu ong Pilolokus oh Sulia, ong Nereus oh rie serepein, ong Olimpas, oh pil ong sapwellimen Koht akan koaros me mi rehrail.
16. Kumwail rahnmwahukipene atail metik en souleng. Tohn mwomwohdisohn Krais kan koaros pil iang ie kadarewohng kumwail arail rahnmwahu.
17. Eri, riei ko, I koangngoangehkin kumwail, kaleke kumwail sang irail kan me kin kahrehda liaktohrohr oh kin kauwehla pwoson en souleng kan, aramas pwukat pil kin uhwong padahk me kumwail aleier; kumwail dehr keiong mparail!
18. Pwe irail kan me kin wia soahng pwukat, re sohte kin papah atail Kaun Krais, ahpw re kin papah pein nsenarail. Re kin pitihekihdi lamalam en aramas pwung kan arail koasoi mwahu oh pil arail koasoi widingan kan.
19. Aramas koaros rongehr duwen amwail loalopwoat ongete Rongamwahwo, oh soahng wet kin kahrehiong ie ei kin perenkin kumwail. I men kumwail en loalokongki mehkan me mwahu, oh mwakelekel sang mehkan me suwed.
20. Eri, Koht, me tepin atail popohl, pahn mwadang kamwutepene Sehdan pahn nehmwail kan. Kupwurkalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail.
21. Timoty, iengei tohndoadoahk men, pil rahnmwahu ong kumwail, iangahki Lusius, Seison, oh Sosipater, iengei mehn Suhs pwukat.
22. Ngehi, Tertius, me ntingih kisinlikou kiset, I pil rahnnmwahu ong kumwail ni mwaren Krais.
23. Kaius, me I kin koukousoan reh, oh me imwaneki ihmw me souleng kan kin pokopokon ie, e pil rahnmwahu ong kumwail. Erastus, sounkanekid en kahnimw wet, oh riatail souleng Kwartus, ira pil rahnmwahu ong kumwail.
24. [Kupwurkalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail koaros. Amen.]
25. Kitail koaros kapinga Koht! Iei ih me kak ketin katengeikumwaildi nan amwail pwoson, nin duwen Rongamwahwo me I kin kalohkiseli duwen Sises Krais, oh pil nin duwen kasansaldahn mehlel rir me wie ekiek sang nin tepin kawa.
26. Eri, mehlel wet sansalehr sang nan pwuken soukohp ko, oh sang ni mahsen en Koht soutuk; mehlel wet pil kasansalohngehr tohn wehi kan koaros, pwe irail koaros en pwoson oh peikiong.
27. Eri, lingan en kowohng Koht, ihete me kin sapwellimaniki erpit ni unsek, ni mwaren Sises Krais kohkohlahte! Amen.

  Romans (16/16)