Romans (12/16)  

1. Eri, riei ko, pwehki reken sapwellimen Koht kalahngan ong kitail, I wia pekipek ngidingid wet ong kumwail: kumwail mweidala paliwaramwail kan pwe en wiahla mehn meirong momour, me sarawi oh kaperen pahn kupwur en Koht. Met ih soangen kaudok mehlel me kumwail pahn kin wia.
2. Kumwail dehr kahlemengih wiewia kan en sampah wet, ahpw mweidohng Koht en ketin kawiliakapwala loalamwail kan unsek. Eri, kumwail ahpw pahn esehda dahme kupwur en Koht-dahme mwahu, oh dahme e kin ketin kupwurperenki, oh dahme unsek.
3. Pwehki kalahngan me Koht ketikihong ie, I ndaiong kumwail koaros: kumwail dehr medemedewe me kumwail me lapalap. Ahpw kumwail en kin mehlel ni amwail medemedewe pein kumwail: oh emenemen en kasakasawih pein ih nin duwen uwen pwoson me Koht ketikihong.
4. Kakon tohto mie rehtail nan paliwarteieu, oh kakon pwukat koaros sohte duwepenehte ni arail doadoahk.
5. Pil duwehte kitail, mehnda ma kitail me tohto, ahpw kitail wia warteieu rehn Krais, oh kitail koaros kin patpene duwehte kakon kan me tohrohrpeseng ni warteieu.
6. Eri, kitail en kapwaiada pwaisatail me wekpeseng ni soangen doadoahk kan me konehng kalahngano me Koht ketikihong kitail. Ma kitail pwaisanki lohkiseli mahsen en Koht, eri, kitail wia duwen me konehng pwosono me kitail ahnekier.
7. Ma kitail pwaisanki doadoahk en papah, eri, kitail uhdahn pahn papah. Ma sounpadahk, eri, kitail uhdahn pahn padahk.
8. Ma kitail pwaisanki doadoahk en kakehlaka loal en meteikan, eri, kitail uhdahn pahn wia. Mehmen me kin kisekisehki meteikan mehkot me ah, e uhdahn pahn wia ni sapan. Mehmen me mie eh manaman en kaun, e uhdahn pahn doadoahk laud. Mehmen me kin kadek ong meteikan, e uhdahn pahn perenki kapwaida.
9. Eri, amwail limpoak en uhdahn mehlel. Kumwail tatki me suwed kan, oh tengeteng ni me mwahu kan.
10. Kumwail limpoakpene nin duwen limpoak en souleng; oh kumwail wahupene nanpwungamwail.
11. Kumwail pwerisekiong amwail doadoahk, oh dehr pohnkahke. Kumwail poadidiong papah Kaun-o sang nan kapehdamwail unsek.
12. Amwail koapworopwor en kaparankumwailda; kumwail kanengamahiong amwail apwal akan; kumwail poadidiong kapakap ahnsou koaros.
13. Kumwail kisekisehki riamwail souleng semwehmwe kan amwail dipwisou kan; oh kumwail kasamwo mehn keiru kan.
14. Peki rehn Koht en ketin kupwuramwahwih irail kan me kin kalokei kumwail; ei kumwail peki pwe en ketin kupwuramwahwihirailda, oh dehr kerieirailla.
15. Kumwail iang peren rehn me kin pereperen kan, oh pil iang sengiseng rehn me kin sengiseng kan.
16. Kumwail kesempwalki aramas koaros. Kumwail dehr aklapalap; ahpw kumwail kompoakepahniki aramas tikitik kan. Kumwail dehr pil akloalokong.
17. Ma emen pahn wiahiong kumwail me suwed, kumwail dehr dupungkihong me suwed. Kumwail nantihong kapwaiada soahng mwahu kan me aramas koaros kin pwungki.
18. Kumwail wia uwen amwail kak pwe kumwail en ahneki popohl rehn aramas koaros.
19. Eri, riei ko, kumwail dehr pein dupuk, ahpw kumwail mweidohng engieng en Koht en doadoahk. Pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “Kaun-o ketin mahsanih, ngehi me pahn dupuk, ngehi me pahn ikih.”
20. Oh Pwuhk Sarawi pil mahsanih, “Ma omw imwintihti men men mwengedahr, eri, kamwenge; ma e men nimpildahr, eri kanampile; pwe ma ke pahn wia met, ke pahn inenen kanamenekihala mehlel, rasehng mwoalus mwehl pohn moange.”
21. Eri, dehr mweidohng me suwed en poweiukedi, ahpw omw mwahu en powehdi me suwed.

  Romans (12/16)