Revelation (8/22)  

1. Ni Sihmpwulo eh lapwapeseng mehn kateng keisuhwo, sohla me mweseisei nanleng erein elep en awa.
2. I ahpw kilangada tohnleng isimeno me kin uh mwohn silangin Koht, oh sowi isuh kohieng irail.
3. Pil emen tohnleng, me wa deupen warpwohmwahu kohl ehu, pwarodo oh uh mwohn pei sarawio. Warpwohmwahu tohto ahpw kohieng, pwe en kapatahiong en sapwellimen Koht aramas akan koaros ar kapakap akan, oh meirongala pohn pei sarawi kohl me sallahng mwoahlo.
4. Edin warpwohmwahu me wie isihs nan deupen warpwohmwahwo ahpw iangada en sapwellimen Koht aramas akan ar kapakap akan, edidalahng mwohn silangin Koht sang ni pehn tohnlengo me uh mwohn mwoahlo.
5. Tohnlengo eri audehkihda deupen warpwohmwahwo kisiniei sang ni pei sarawio, e ahpw kesepwekehdiong pohn sampah. Eri, ni ahnsowohte nansapwe, ngirisek en ngihl tohto, lioal oh rerrer en sahpw ahpw wiawi.
6. Tohnleng isimeno eri kaunopada pwe en peuk neirail sowi kan.
7. Keieun tohnlengo peuk nah sowio. A keteu aihs takai oh kisiniei me doal nta ahpw mwerediong pohn sampah. Silikis ehun sampah ahpw mwasingkihla, oh silikis ehun tuhke kan roangkihla, pil dihpw oh reh koaros me momour iang roangala.
8. Keriemen en tohnlengo peuk nah sowio. Mehkot ehu me likamwete lapalahn nahna ieu me wie lullul ahpw lekdekdilahng nan madau. Silikis ehun nan madau ahpw wiahla nta,
9. oh silikis ehun mwahmw mour koaros en nan madau mehkihla, oh silikis ehun sohp koaros ohkihla.
10. Kesilimen en tohnlengo ahpw peuk nah sowio. A lapalahn usu ehu, likamwete lapalahn mehnser ehu ahpw pwupwudi sang pahnlahng oh pwupwudiong pohn silikis ehun pillap akan oh utuhnpihl kan.
11. (Eden usuwo, “Sadik.”) Silikis ehun pihl kan ahpw sadikala oh kiden aramas mehkihla ar nimada pihlo pwehki eh sadikala.
12. Kapahmen en tohnlengo ahpw peuk nah sowio. Silikis ehun ketipin, silikis ehun maram, oh silikis ehun usu kan ahpw ohla, pwe silikis ehun irail koaros rotala, silikis ehun arail marain sohla linge; silikis ehun rahn sohla marain, oh pil duwehla nipwong.
13. Eri, I ahpw kilangada oh rongada ikel men me pipihr nan wehwe oh ngihl laudida, ndinda, “Meid apwal, meid apwal! Meid apwal ong irail koaros me kousoan sampah, ni tohnleng silimen teiko ar pil pahn peuk neirail sowi kan!”

  Revelation (8/22)