Revelation (7/22)  

1. Mwurin met I ahpw kilangada tohnleng pahmen me uh ni keimw pahieun sampah oh kolokol ahng pahieun sampah pwe re dehr ipidohng pohn sampah, de pohn madau, de pohn tuhke kan.
2. Oh I kilangada pil emen tohnleng me pwarada ni mesenleng, me weuwa mehn kilelehdi sapwellimen Koht ieias aramas akan. E ahpw ngihl laudida oh likwerih tohnleng pahmeno me alehsangehr rehn Koht manaman en kauwehla sampah oh nansed,
3. oh ketihtihki, “Kumwail dehpa kauwehla sampah de nansed, de tuhke kan, se lao kihong kilel ehu ni temwen sapwellimen Koht ladu kan.”
4. I ahpw rongada me irail ko me kilelkidier kilel en Koht nin temwarail, irail me lopw pahnen pahkid, sang ni kadaudok eisek riau en Israel.
5. Eri, ladun Koht nen riekid me kileldier sang ni kadaudok en Suda; sang ni kadaudok en Reupen, ladun Koht nen riekid; sang ni kadaudok en Kad, me nen riekid;
6. sang ni kadaudok en Aser, nen riekid; sang ni kadaudok en Napdali, nen riekid; sang ni kadaudok en Manase, nen riekid;
7. sang ni kadaudok en Simion, nen riekid; sang ni kadaudok en Lipai, nen riekid; sang ni kadaudok en Isakar, nen riekid;
8. sang ni kadaudok en Sepulon, nen riekid; sang ni kadaudok en Sosep, nen riekid; sang ni kadaudok en Pensamin, nen riekid me kileldier.
9. Mwurin mepwukat, I ahpw kilangada pokon ehu me inenen kalaimwuhnie-me sohte aramas kak wadekedi uwen tohto! Re kohsang nan wehi koaros, ni kadaudok koaros, nan sahpw koaros, oh lokaia koaros; re ahpw uh mwohn mwoahlo oh mwohn Sihmpwulo, likawih likou pwetepwet reirei oh kolokol tehn paini.
10. Re ahpw ngihl laudida, ndinda, “Komourpat pwilisang rehn at Koht, me ketiket nan mwoale, oh sang rehn Sihmpwulo!”
11. Tohnleng koaros uh kapilpene mwoahlo oh lapalap akan oh menmour pahmeno; re ahpw poaridi mwohn mwoahlo oh pwongih Koht,
12. patopatohwan, “Amen! Kaping oh lingan oh erpit oh kapingkalahngan oh wahu oh manaman oh roson, ong Koht erein dih koaros kohkohlahte! Amen.”
13. Emen me lapalap ako eri idek rehi, “Ihs irail ko me likou pwetepwet reirei, mehnia kei irail? Re kohsang ia?”
14. I ahpw patohwanohng, “Maing, I sohte patohwan, komwi me mwahngih.” Ih eri mahsanihong ie, “Ih irail me keidier nan kamakam laudo; re kamwakeledahr ar likou kan, oh ntahn Sihmpwulo me re mwakelekelkilahr.
15. Ihme re mihmihki mwohn mwoalen Koht oh kin papah ni rahn nipwong nan tehnpese. Me ketiket nan mwoahlo, ih me pahn kin ketin apwalih irail.
16. Re solahr pahn kin men mwengehda de men nimpilda; ketipin de pil ehu soangen karakar solahr pahn kamwasikei irail;
17. pwe Sihmpwulo, me mi nanwerengen mwoahlo, pahn wialahr sileparail, oh ih me pahn kin kahluwairaillahng ni pilen komour; oh Koht pahn ketin limwihasang pilen masarail kan.”

  Revelation (7/22)