Revelation (5/22)  

1. Mwuhr, I ahpw kilangada pwuhk ehu ni palimaun en nin limen me ketiket nan mwoahlo; pali koaros en pwuhko, loale oh liki, inenen diren nting, oh mehn kateng isuh ahpw katengepene.
2. I pil kilangada tohnleng kehlail men, me wiewia peidek wet ni ngihl kehlail: “Ihs me warohng kauwehla mehn kateng kan oh pahkpeseng pwuhk wet?”
3. Eri, sohte emen me dierekda nanleng de sampah de pahn sampah me kak pahkpeseng pwuhko, de pil kadehde loale.
4. Eri, I ahpw tapihada sengiseng kowahlap, pwehki eh sohte me dierekda me warohng pahkpeseng pwuhk wet de pil kadehde loale.
5. Emen lapalap ako ahpw patohwanohng ie, “Ke dehr seng, pwe kilang, iet Laiono me kisehn kadaudok en Suda, me kadaudok en Depit; e powehdier eh imwintihti kan, oh ih me kakehr pahkpeseng pwuhk wet, oh lapwapeseng mehn kateng isuhwo.”
6. I ahpw pil kilangada Sihmpwul men me mi nanwerengen mwoahlo oh nanpwungen menmour pahmeno oh nanpwungen me lapalap ako. Sihmpwulo, likamwete e kamakamalahr, oh mie kode isuh oh pwoaren mese isuh, me wehwehki ngenen Koht isuh me pekederdohng sampah pwon.
7. E ahpw ketila oh ketikihsang pwuhko ni palimaun en nin limen me ketiket nan mwoahlo.
8. Ni eh ketikiher pwuhko, menmour pahmeno oh lapalap riehk pahmeno ahpw poaridiong mwohn Sihmpwulo. Emenemen irail kolokol eh tungoal keseng arp oh dahl kohl en warpwohmwahu, me wehwehki kapakap en sapwellimen Koht aramas akan.
9. Irail eri koulki koul kapw pwoatet: “Komwi me warohng ketikihda pwuhken, oh lapwahsang mehn kateng kan. Pwehki omwi pwoulahr, oh pwehki ntahmwi, me komw ketin kasapahlkidohng aramas akan rehn Koht, sang kadaudok koaros, oh lokaia koaros, wehi koaros, oh sahpw koaros.
10. Komw ketin wiahkiniraillahr wehin samworo ehu, pwe re en papah at Koht; oh re pahn kakaun nin sampah.”
11. I pil kilangada oh rongada ngilen tohnleng ngedehrie me soh kak wadawad! Re kapilpene mwoahlo, menmour pahmeno, oh me lapalap ako.
12. Re ahpw kin kokoulki koul pwoatet ni ngihl laud: “Sihmpwul me kamakamalahro warohng sapwellimaniki manaman, kepwe, erpit, roson, wahu, lingan, oh kaping!”
13. I ahpw rongada duwen mehkoaros me mi nanleng, sampah, oh pahn sampah, oh nan madau-audepen sampah oh pahnlahng koaruhsie-ar kokoulki, Kaping oh wahu, lingan oh roson, ong me ketiket nan mwoale oh ong Sihmpwulo, erein dih koaros kohkohlahte!”
14. A menmour pahmeno ahpw kin sapengki, “Amen.” Oh me lapalap ako ahpw poaridi oh pwongih.

  Revelation (5/22)