Revelation (21/22)  

1. Eri, I ahpw kilangada lahng kapw ehu oh sampah kapw ehu. Keieun lahngo oh keieun sampah sohla mie, oh madau pil sohla mie.
2. I ahpw kilangada Kahnimw Sarawio, Serusalem Kapw, e kohkohdi sang nanleng rehn Koht, kaunopada mwahu oh kapwata, duwehte lih kamwohd emen me kapwatadahr pwe en tuhwong eh pwoud.
3. I ahpw pil rongada ngihl laud ehu sang nan mwoahlo, me mahsanih, “Iet tehnpas en Koht rehn aramas akan! E pahn ketiket rehrail, oh irail pahn wiahla sapwellime aramas. Pein Koht pahn kin ketiket rehrail oh e pahn wiahla ar Koht.
4. E pahn kin ketin limwihasang pilen masarail koaros. Mehla solahr pahn wiawi, solahr mwahiei, solahr nsensuwed, solahr medek. Soahng mering kan sohralahr.”
5. Eri, me ketiket pohn mwoahlo ahpw mahsanih, “Met I pahn onehda sapahl mehkoaros!” E ahpw pil mahsanihong ie, “Ntingihedi met, pwehki mahsen pwukat me mehlel oh likilik.”
6. E ahpw pil mahsanih, “E imwiseklahr! Ngehi me Alpa oh Omeka, Tepin oh Imwilahn mehkoaros. Mehmen me men nimpildahr, I pahn kihong pwe en nimasang utuhnpihl en komour sang nan ei kalahngan.
7. Mehmen me pahn dadaurete oh kalowehdi me suwed koaros, e pahn sohsohki mepwukat sang rehi: I pahn wiahla eh koht, oh e pahn wiahla nei seri.
8. A me masepwehk kan, me kahmahmkihla ar pwoson, me loallap akan, me kamaramas akan, me kamwahl kan, sounwunahni kan, oh me kin pwongih dikedik en eni kan, oh me likamw koaros-dewen irail pwukat, iei leh me kin lullulki kisiniei oh suwepel, me iei keriaun mehla.”
9. Emen tohnleng isimeno ko me kolokol dahl isuh me diren kalokolok isuh ahpw keidohng ie oh patohwanohng ie, “Kohdo mahs, pwe I en kasalehiong uhk lih kamwohdo, werek en Sihmpwulo.”
10. Ngehn Sarawi ahpw tiada pohi, oh tohnlengo ahpw waielahng pohn nahna ile ehu. E ahpw kasalehiong ie Serusalem, Kahnimw Sarawio, me kohkohdi sang nanleng rehn Koht,
11. me wie lingalingki lingan en Koht. E pil lingaling rasehng kisin takai kesempwal, me adaneki sasper, oh mwakelekel duwehte kilahs.
12. Kehl laud oh ile ehu mie, ewen kehl eisek riau mie, oh tohnleng ehk riemen me kin sinsile ewen kehl ko. Pohnangin ewen kehl ko mwaren kadaudok eisek riau en wehin Israel ntinting ie.
13. Mie ewen kehl wad siluh ni pali koaros en kelen kahnimwo; siluh ni palimese, siluh ni palieir; siluh ni paliepeng, oh siluh ni palikapi.
14. Kelen kahnimwo kokoudahr pohn poahsoan takai eisek riau, oh mwaren sapwellimen Sihmpwulo wahnpoaron ehk riemen ko me nting powe.
15. Tohnleng me lokolokaiaiong ieo wa kisin tuhke kohl pwoat, mehn sohng kelen kahnimwo.
16. Kahnimwo keimw pahieu, pali pahieu koaros soangen sosohng ehute. Tohnlengo eri sohngkihdi kahnimwo kisin tuhkehn sohngo; eri, uwen reirei mwail kid limepwiki, pil duwehte tehlep oh ileh.
17. Tohnglengo pil sohngedi kehlo; eri, piht riepwiki eisek weneu ile, duwen mehn sohng me e doadoahngkio eh kasalehda.
18. Soangen takai kesempwal me adaneki sasper me wia kehlo, oh kohl tohr me wia kahnimwo, me inenen melengileng, rasehng kilahs mwakelekel.
19. Soangen takai kesempwal koaros me pil kapwata takai ko me poahsoanehda kelen kahnimw wet. Takai sasper me wia tepin poahsoano, sapair me wia keriaun poahsoano, akat me wia kesiluhwo, emerald me wia kapahiewo,
20. oniks me wia kelimauwo, karnilian me wia keweneuwo, kwarts oangoahng me wia keisuhwo, peril me wia kawaluhwo, topas me wia keduwauwo, kalsedoni me wia kaeiseko, turkuwois me wia kaeisek ehuwo, amedist me wia kaeisek riauwo.
21. Ewen kehl eisek riauwo, iei menemen en pahsu me wia; ehuehu ewen kehl ko wiawihdahsang ni menemen en pahsu ehute. Ahl en kahnimwo kohl me wia, lingan oh medendel duwehte kilahs.
22. Sohte tehnpas en kaudok I kilangada nan kahnimwo, pwe tehnpas en kaudok, iei Kaun-o Koht, Wasa Lapalahpie, oh Sihmpwulo.
23. Sohte anahnepen ketipin oh maram en dakedaker nan kahnimwo, pwe lingan en Koht me kin kamarainih wasa, oh Sihmpwulo, iei lamp me kin sensere wasa.
24. Tohn sampah kan pahn kin weweidki marain en kahnimw wet, oh nanmwarkien sampah kan pahn ketikidohng wasaht ar reken kepwe kan.
25. Ewen kehl kan en kahnimw wet pahn kin langalang ahnsou koaros, e sohte pahn kin ritidi, pwehki sohte rotorot wasao.
26. Lingan oh roson en wehi kan pahn kin wisikdohng nan kahnimw wet.
27. Sohte mehkot samin pahn pedolong loale, de mehmen me kin wia mehkot saut de me kin wia likamw pahn pedolong loale. Irailte me mwararail kan ntinting nan sapwellimen Sihmpwulo pwuken me momour kan, iei irail me pahn pedolong nan kahnimw wet.

  Revelation (21/22)