Revelation (2/22)  

1. Eri, ke ahpw ntingkiwohng tohnleng en mwomwohdisohn Episos: “Iet mahsen sang ih me kin kolokol nin lime palimaun usu isuhwo, me kin ketseli nanpwungen dewen lamp kohl isuhwo.
2. I ese omw wiewia kan; I ese apwal en omw doadoahk kan oh uwen omw kanengamah. I ese duwen omw sohte kin pwungki aramas suwed kan, oh duwen omw rapahkidahr me mwersuwed kan me kin pein wiahkin irail wahnpoaron, oh duwen omw diaradahr ar likamw.
3. Ke inenen kanengamah; uwen omw lokolongkin ie me laud mehlel, ke ahpw sohte mwahn nan kapehd tikitikla.
4. Ahpw iet mehkot me I suwediki rehmw: omw limpoakohng ie tikitiklahr, e sohte duwehte omw limpoak en mahso.
5. Tamanda duwen omw dohweisangieier! Eri, koluhla oh wiliakapwala, oh pwurehng nan omw mouren wiewia mwahu en mahso. Ma ke sohte koluhla oh wiliakapwala, I pahn kohwei rehmw oh kihsang dewen noumw lampen nan dewe.
6. Ahpw iet mehkot me uhdahn mwahu rehmw: omw kin suwediki tiahk suwed kan en mehn Nikolaida, nin duwen ei pil kin suwediki mehlel.
7. “Eri, me mie salenge mehn rong wasa, a en rong kanahieng dahme Ngehn Sarawi mahmahsanihong mwomwohdiso kan! “Ong irail kan me kin dadaurete lao powehdi me suwed koaros, I pahn katungoalehkin irail wahn tuhkehn komour me mi nan sapwellimen Koht Mwetuwel.”
8. “Eri, ke ahpw ntingkiwohng tohnleng en mwomwohdisohn Smirna: “Iet mahsen sang ih me Tepin oh Imwilahn mehkoaros, me pwoulahr oh ketin iasadahr.
9. I ese omw kahpwal akan; I ese duwen omw semwehmwe-ahpw soh, pwe ke me inenen kepwehpwe. I ese lahlahwehn irail kan ong uhk, irail kan me kin kahski dene mehn Suhs kei irail, ahpw soh, pwe pwihn kei me kisehn Sehdan!
10. Ke dehr masak dahme ke nektehn lokolongki. Kilang pwe Tepilo pahn kesehlong nan imweteng ekei kumwail, pwe en song amwail pwoson; oh erein rahn eisek kumwail pahn lokolongki. Ke en loalopwoatohng ie mehnda ma ke mehla, I ahpw pahn kihong uhk nihnen mour soutuk.
11. “Eri, mehmen me mie salenge mehn rong wasa, a en rong kanahieng dahme Ngehn Sarawi mahmahsanihong mwomwohdiso kan! “Irail kan me kin dadaurete lao powehdi me suwed koaros, re sohte pahn ohkihla mehla keriau.
12. “Eri, ke ahpw ntingkiwohng tohnleng en mwomwohdisohn Perkamum: “Iet mahsen en me sapwellimaniki kedlahs keng pwoat me au riau.
13. I ese wasa ke kin koukousoan ie, wasa me mwoalen Sehdan mi ie. Ke me loalopwoatohng ie, ke sohte kesehla omw pwoson ie pil ni ahnsou me Antipas, ei sounkadehde loalopwoato, kamakamalahr wasa me Sehdan kin kousoan ie rehmwail.
14. Ahpw mie kisin soahng kei me I suwediki rehmw: pwe mie ekei rehmw me kin apwahpwalih lamalam en Palaam, me padahkihong Palak duwen eh pahn kahrehiong mehn Israel ko nan dihp ni ar pahn kang kisin mwengehn dikedik en eni kan oh wiahda dipen nenek.
15. Pil duwehte, mie aramas ekei rehmw me kin apwahpwalih lamalam en mehn Nikolaida kan.
16. Eri, koluhla oh wiliakapwala, pwe ma ke sohte wia met, I pahn mwadang kohwei rehmw oh mahwenkihong irail kedlahs me uhsang nan eweiet.
17. “Eri, mehmen me mie salenge mehn rong wasa, a en rong kanahieng dahme Ngehn Sarawi mahmahsanihong mwomwohdiso kan! “Me dadaurete lao powehdi me suwed koaros, I pahn katungoalehki ekis kisin manna riro. I pahn pil kihong kisin takai pwetepwet kis, me mwar kapw ehu pahn ntingdi powe, me sohte emen pahn ese wehwe pwe ihete me pahn ale mwaro.”
18. “Ke ahpw ntingkiwohng tohnleng en mwomwohdisohn Daiadaira: “Iet mahsen sang rehn Sapwellimen Kohto, me silangi rasehng mpwulen kisiniei oh aluweluwe kan rasehng pirahs melengileng oh lingan.
19. I ese omw wiewia kan. I ese omw limpoak, omw loalopwoat, omw kohwa doadoahk, oh omw kanengamah. I ese omw doadoahk en ahnsouwet me laudsang mehlel omw doadoahk en mahso.
20. Ahpw iet me I suwediki rehmw: omw kin mweidohng Sesepel, lih me kin kahski dene ih meninkeder en Koht, en kin padahkohng oh ketewe ei ladu kan pwe re en nenek oh tungoale kisin tungoal en dikedik en eni kan.
21. I mweidohngehr ahnsoun koluhla oh wiliakapwala, e ahpw sohte men koluhla oh mweisang eh mouren tiahk suwed.
22. Ihme I pahn kesehkidiong nan kie, wasa ih oh irail kan me kin wia dipen kamwahl ong ih pahn lokolok laud ie. Eri, I pahn wia met, ma re sohte weksang ni wiewia suwed kan me re wiadahr rehn liho.
23. I pahn pil kemehla nah tohndoadoahk kan; eri, mwomwohdiso kan koaros ahpw pahn esehkihla me iei ngehi ih me kin iroirong nan kapehd en aramas akan oh ar lamalam akan, oh me kin katingih emenemen kumwail nin duwen eh wiewia kan.
24. “Ahpw ong kumwail teikan me mihmi Daiadaira, ong kumwail kan me sohte kin iang apwalih lamalam wet, oh sohte iang padahngki me re kin kahdaneki ‘soahng rir kan en Sehdan’, I sohte pahn katoutouwihkin kumwail ehu wisik.
25. Pwe ihte, kumwail en kolokolte kehlail dahme mie rehmwail, I lao pwarowei rehmwail.
26. Oh ong irail kan me dadaurete lao powehdi me suwed koaros, oh wiewiahte lel ni imwi ei doadoahk, I pahn kihong irail manamanohte me I ale sang rehn Semei: I pahn kihong irail manaman en kaunkihda wehi kan sokon mete, oh manaman en kauwehla wehi kan duwehte sah me wiawihkihda pwehl, I pahn pil kihong irail usuhn rahn.
27. Oh ong irail kan me dadaurete lao powehdi me suwed koaros, oh wiewiahte lel ni imwi ei doadoahk, I pahn kihong irail manamanohte me I ale sang rehn Semei: I pahn kihong irail manaman en kaunkihda wehi kan sokon mete, oh manaman en kauwehla wehi kan duwehte sah me wiawihkihda pwehl, I pahn pil kihong irail usuhn rahn.
28. Oh ong irail kan me dadaurete lao powehdi me suwed koaros, oh wiewiahte lel ni imwi ei doadoahk, I pahn kihong irail manamanohte me I ale sang rehn Semei: I pahn kihong irail manaman en kaunkihda wehi kan sokon mete, oh manaman en kauwehla wehi kan duwehte sah me wiawihkihda pwehl, I pahn pil kihong irail usuhn rahn.
29. “Eri, mehmen me mie salenge mehn rong wasa, a en rong kanahieng dahme Ngehn Sarawi mahmahsanihong mwomwohdiso ko!”

  Revelation (2/22)