Revelation (19/22)  

1. Mwurin mepwukat I ahpw rongada ngihl ehu me likamw mwoarong laud en pokon en aramas kalaimwuhnie, me patopatohwan, “Kapinga Koht! Koht iei atail Sounkomour! Iei ih me lingan oh roson!
2. Pwe sapwellime kadeik kan me mehlel oh pwung. E ketin kadeikadahr lihen netiki paliwere ndando me kauwehkilahr sampah eh tiahk suwed kan en kamwahl oh nenek. Koht ketin kalokeier pwehki eh kemelahr sapwellime ladu kan.”
3. Ngihl ko pil pwurehng, patohwan, “Kapinga Koht! Ediniei en kahnimw lapalapo me lullul kin ediedte kohkohlahte!”
4. Lapalap riehk pahmeno oh menmour pahmeno ahpw poaridi oh pwongih Koht me ketiket nan mwoale, patohwanohng, “Amen! Kapinga Koht!”
5. Ngihl eri peido sang ni mwoahlo, me mahsanih, “Kumwail kapinga atail Koht, kumwail koaros sapwellime ladu kan, oh aramas koaros, me lapalap oh tikitik kan, me kin wauneki!”
6. Mwuhr, I ahpw rongada ngihl ehu me likamwete mwoarong en pokon kalaimwuhnie, likamw ngirisek en tenihr laud de ngirisek en nansapwe, me patohwan, “Kitail kapinga Koht! Pwe atail Kaun, atail Koht, Wasa Lapalahpie, iei ih me atail Nanmwarki!
7. Kitail perenda oh ngisingiski atail peren; kitail kapinga sapwellime roson. Pwe e lelehr ahnsoun kapwopwoud en Sihmpwulo, oh sapwellime lih kamwohd onopadahr.
8. E mweimweiongehr lih kamwohdo en kapwatakihda likou min oh mwakelekel.” (Likou mwakelekel, iei en sapwellimen Koht aramas akan ar wiewia mwahu kan.)
9. Tohnlengo ahpw patohwanohng ie, “Ntingihedi met: Meid pai irail kan me aleier luhk ong ni kamadipw en kapwopwoud en Sihmpwulo!” E ahpw pil uselahte patohwan, “Iei met kan mahsen mehlel en Koht.”
10. I ahpw poaridiong mwowe pwe I en pwongih; a e ahpw patohwanohng ie, “Ke dehr wia men, pwe ngehi iengomw ladu men oh iengen riomw kan, irail koaros me kin poadidiong mahsen mehlel kan me Sises ketin kasalehda. Koht me ke pahn pwongih!” Pwe mahsen mehlel me Sises ketin kasaledahr, iei me audedahr soukohp ako.
11. Mwuhr, I ahpw kilangada nanleng eh ritida oh oahs pwetepwet men pwarada. Soundake oahso mwarenki Loalopwoat oh Mehlel. E kin wia kopwung oh kin mahwen duwen me pwung.
12. Edin peren ko rasehng kisiniei, oh mwaramwar tohto mi pohn tapwi. Mwar ehu pil ntinting powe, me sohte emen ese wehwe pwe ihete.
13. Likou reirei me e likawih diren nta. Mware iei “Mahsen en Koht.”
14. Karis en sounpei en nanleng kan kin idawehn, dake oahs pwetepwet kei, oh likawih likou pwetepwet mwakelekel.
15. Kedlahs keng pwoat uhsang ni ewe, me e pahn kin kalowehkihdi wehi kan. E pahn kaunkinirailda sokon mete; oh pein ih pahn tiakasang, nan wasahn tiahk wain, wainen engieng en Koht.
16. Pohn eh likou oh pil pohn denge, nting wet sansal ie: “Nanmwarkien nanmwarki kan oh Kaunen kaun akan.”
17. I ahpw pil kilangada tohnleng men me uh pohn ketipin. E ahpw ngihl laud weringki menpihr koaros me pipihr nan wehwe, patohwan, “Kumwail patohdo oh pokonpene pwe kumwail en iang kamadipw lapalap en Koht!
18. Kumwail patohdo oh iang tungoale uduk en nanmwarki, uduk en kaunen sounpei kan, uduk en sounpei kan, uduk en oahs akan oh me dake kan, uduk en aramas koaros, lidu oh me maiauda kan, me lapalap oh me tikitik kan!”
19. Ngehi eri kilangada mahn kamasepwehko oh nanmwarki kan en sampah oh sapwellimarail karis en sounpei kan duwen ar pokonpene pwe re en mahweniong me dake oahso oh sapwellime karis kan.
20. Mahno eri lohdi iangahki soukohp likamwo me wiadahr soahng kapwuriamwei kei mwohn mesen mahno. (Pwehki kilel kapwuriamwei ko me e pitihekihdi irail kan me kilelkihdi kilel en mahno, oh pil irail me kin pwongih sansal en mahno.) Mahn kamasepwehko oh soukohp likamwo, ira koaros eri momourte lekdeklahng nan lehn kisiniei, me kin ngkingkenki suwepel.
21. Neira karis en sounpei ko eri kamakamkihla kedlahs me uhsang ni ewen me dake oahs pwetepweto. Menpihr koaros ahpw medkihla udukarail kan, nin duwen uwen me re kak kang.

  Revelation (19/22)