Revelation (18/22)  

1. Mwurin mepwukat I ahpw kilangada pil emen tohnleng me patopatohdi sang nanleng. Manaman laud kohiengehr, oh sampah pwon ahpw marainkihla eh lingaling.
2. E ahpw ngihl laudida, patohwan, “E ohlahr! Papilon, kahnimw lapalapo, ohlahr! E wialahr dewen ngehn suwed kan oh ngehn saut kan koaros, pesen menpihr samin oh suwed koaros.
3. Wehi koaros nimasangehr oh sakaukilahr eh wain-wain kehlail en eh tiahk suwed kan. Nanmwarki kan en sampah wiadahr kamwahl reh, oh sounnnet kan en sampah kepwehpwehkilahr eh mouren noahrok soh irepe.”
4. I ahpw rongada pil ehu ngihl sang nanleng, me mahsanih, “Kumwail, nei aramas akan, kumwail tang! Kumwail tangasang! Kumwail dehr iang wia dipe kan, pwe kumwail en dehr iang lokolongki!
5. Dipe kan koasoakoasoakdahr oh leldalahngehr nanleng, oh Koht ketin tamatamante eh wiewia suwed kan.
6. Kumwail wiahiong mehkoaros nin duwen me e wiahiong kumwail, kasapahldohng pak riapak uwen me e wiahiong kumwail. Kumwail audehkihda nah delen sakau, sakau kehlailsang pak riapak me e kaunopada oh kihong kumwail pwe kumwail en nim.
7. Kihong lokolok laud oh nsensuwed laud, me uwehte kalingan oh kamweit kan me e pein wiahiong ih. Pwe e kin mengimengloalki, ndinda, ‘Iet ngehi, lih nanmwarki men me mwomwohd met! Kaidehn liohdi men ngehi, I sohte mwahn pahn lelohng nesensuwed!’
8. Pwehki met, kalokepe koaros pahn lelpenehng rahnteieu: soumwahu, nsensuwed, oh lehk lapalap. Oh e pahn mwasingkihla kisiniei, pwe Kaun-o Koht me pahn ketin kadeikada, ih me manaman kowahlap.”
9. Nanmwarkien sampah kan me iangehr nan eh tiahk suwed oh peren suwed kan, re pahn mwahieiki oh eimwoluhki ni ar pahn mahsanihada ediniei en eh roangala.
10. Re pahn uh dohweisang, pwehki ar masak iang eh lokolok, re ahpw pahn mahsanih, “Ia uwen kamasepwehk, ia uwen apwal laud wet! Kahnimw lapalap Papilon, kahnimw kehlail! Nan awateieu kadeikpomw wiawiher!”
11. Sounnetinet kan en sampah pil iang sengisengki oh mwahieiki, pwehki solahr me pahn pwainda ar kepwe kan.
12. Solahr me pahn pwain ar kohl, ar silper, ar takai kesempwal, oh ar menemen en pahsu kan; ar likou kaselel kan, likou toal silik, likou pohmaramer weitahta; soangen tuhke pwohmwahu koaros, soangen dipwisou kan me wiawihda sang ngihn elepant, oh tuhke pweilaud, de pirahs, mete oh marpel;
13. oh sinamon, mehn doal mwenge, warpwohmwahu, mir, oh insens; wain oh leh, pilawa oh wihd, kou oh sihpw, oahs oh werennansapw, oh lidu kan, oh pil mouren aramas.
14. Sounnetinet kan pil ndaiong, “Kowe, Papilon! Soahng mwahu koaros me nan kapehdomw kin ngoangki, rosasanguhkehr, omw kepwe koaros oh dipwisou lingan koaros sohrasanguhkehr; ke solahr pahn diar kohkohlahte!”
15. Sounnetinet ko me kepwehpwehkilahr ar doadoahk en netinet nan kahnimwo, re pahn uh dohweisang pwehki ar masak iang kalokepe kan. Re ahpw pahn kin iang sengiseng oh mwahmwahiei,
16. ndinda, “Meid kamasepwehk, meid apwal ong kahnimw lapalapo! Me kin epwehnki mi nan likou linen, pohntahn mwel, oh poh weitahta maramer, oh kapwatki kohl, takai kesempwal, oh menemen en pahsu kan!
17. Oh ni awateieu soangen kepwe pwukat koaros ohla!” Kepin en sohp kan koaros oh towe koaros, sehla kan oh sounnetinet en nan madau koaros, re ahpw uh dohweisang kahnimwo,
18. oh weriwerki ni ar kilangada ediniei en eh lulda, “Sohte kahnimw ehu me duwehte kahnimw lapalap wet!”
19. Re ahpw kamwerehdiong pwelpar pohn moangarail kan, oh sengiseng oh mwahmwahieiki kahnimwo, ndinda, “Meid kamasepwehk, meid apwal ong kahnimw lapalap wet! Iei kahnimw wet me irail koaros me wararail sohp kin mi nan madau kepwehpwehkilahr. Ahpw iet ni awateieu e katihasang soahng koaros!”
20. Eri, kowe nanleng, ngisingis oh perenda, pwehki eh mwomwlahr! Kumwail sapwellimen Koht aramas akan, wahnpoaron oh soukohp kan, kumwail ngisingis oh perenda! Pwe Koht ketin kadeingkidahr dahme e wiahiong kumwail!
21. Eri, tohnleng kehlail men ahpw pwekada takai ehu me uwehte takain ngidar pilawa oh kesepwekelahng nan madau, patohwan, “Ih duwen kahnimw lapalap Papilon eh pahn lekdekla, oh sohla me pahn kilang mwomwe.
22. Ngilen sounkesengki arp oh sounkeseng teikan, sounpeuk sowi kan, solahr me pahn rong rehmw. Solahr tohndoadoahk koahiek ni soangen doadoahk kan me pahn dierek rehmw; solahr me pahn rong takain ngidar pilawa rehmw.
23. Solahr me pahn kilang marain en lamp me pahn sensereiuk; solahr me pahn rong ngilen ohl kamwohd oh lih kamwohd rehmw. Noumw sounnetinet kan iei me keieu kehlail nan ar doadoahk nin sampah, oh ke pitihkidier aramas koaros en sampah omw widing kan!”
24. Papilon aleier lokolok pwehki ntahn soukohp oh sapwellimen Koht aramas akan eh dierekdahr ie, iei, ntahn irail koaros me kamakamalahr nin sampah.

  Revelation (18/22)