Revelation (16/22)  

1. Mwuhr, I ahpw rongada ngihl ehu me peipeidohng tohnleng isimeno sang nan tehnpas sarawio, me mahsanih, “Kumwail kohwei oh wudekihdiong pohn sampah dahl isuh kan en engieng en Koht!”
2. Keieun tohnlengo ahpw patohla oh wudekihdiong pohn sampah dahl me e weuwao. Kens saut oh kamedek kei ahpw pwarada rehn aramas ako me kilelkidier kilel en mahno, oh rehn irail ko me kin pwongih dikedikeo.
3. Keriemen en tohnleng ahpw wudekihdiong pohn madau na dahlo. Pilen nan madau eri wiahla nta, likamwete ntahn aramas mehla, oh mwahmw koaros en nan madau ahpw mehla.
4. Kesilimen en tohnlengo pil wudekihdi nah dahlo pohn pillap oh utuhnpihl kan, pihl ko koaros ahpw wiahla nta.
5. I ahpw rongada tohnleng me kin apwahpwalih pihl kan eh ngihl laudida, patohwan, “Maing, komwi me ketin pwung ni wiewia kan me komw ketin wiadahr, komwi me sarawi, me ketin mie met oh ketin mieier mahs.
6. Aramas akan kakeredier ntahn sapwellimomwi aramas akan oh sapwellimomwi soukohp kan, ihme komw ketikihongkin irail nta pwe re en nim. Re uhdahn warohng mehlel dupuk en ar wiewia kan!”
7. Mwuhr, I ahpw rongada ngihl ehu me peido sang ni pei sarawio, me mahsanih, “Maing at Kaun, Wasa Lapalahpie! Sapwellimomwi kopwung kan me inen oh pwung mehlel!”
8. Kapahmen en tohnlengo wudekihdiong pohn ketipin nah dahlo; ketipin eri alehdi manaman en kamwasikahki aramas akan mpwulen kisiniei.
9. Eri, aramas akan ahpw mwasingkihla kisiniei laud en ketipin, re ahpw lahlahwekihla mwaren Koht, me kaunepen kalokolok pwukat; ahpw re soh mwahn koluhla oh wiliakapwala, oh re soh mwahn kapinga roson en Koht.
10. Kelimen en tohnlengo wudekihdiong nah dahlo pohn mwoalen mahno kamasepwehko. Rotorot ahpw kipehdi wehin mahno pwon, a aramas akan ahpw kehpene lowarail kan pwehki ar lokolok mwuledek,
11. oh pwehki ar lokolok oh ar kens re lahlahwekihla Koht en nanleng. Ahpw re sohte koluhla oh wiliakapwasang ar wiewia suwed kan.
12. Kewenemen en tohnlengo wudekihdiong nah dahlo pohn Pillap Iupreitis. Pillapo eri ngalangalada, pwe en kaunopada ahl mwohn nanmwarki kan me pahn ketido sang ni mesenleng.
13. Mwuri, I ahpw kilangada ngehn samin silimen, re mwomwen kairu, me kohkohda sang nan ewen drakono, sang nan ewen mahn kamasepwehko, oh sang nan ewen soukohp likamwo.
14. Eri, iei irail ngehn suwed kan me kin wiahda kilel kapwuriamwei kei. Ngehn silimen pwukat kin pwarala rehn nanmwarki kan en sampah pwon, pwe en kaminiminirailpene ong ni mahwen me pahn wiawi ni Rahn Lapalap en Koht, Wasa Lapalahpie.
15. “Kumwail mwasahn, pwe I pahn kohdo duwehte lipirap emen. Meid pai me kin pepehd oh mwasamwasahn, oh kin apwahlih eh likou kan pwe en dehr kin kilisou kohkohseli oh namenekla mwohn aramas akan!”
16. Ngehn ko eri kapokonepene nanmwarki kan wasa me adaneki ni mahsen en Ipru Armakedon.
17. Tohnleng keisimeno wudekihdiong nah dahlo nan wehwe. A ngihl laud ehu ahpw peido sang ni mwoalen tehnpas sarawio, me mahsanih, “E imwiseklahr!”
18. Mwurihte, lioal pa piripir, ngihl kei pa ngiringirisek, nansapwe posopos oh lapalahn rerrer en sahpw pil wiawi, me sohte mehkot duwehte sang ni tepin aramas eh wiawihda nin sampah kohdo, pwe me uk mehlel oh mwuledek!
19. Ihme kahnimw lapalapo pwalkipeseng wiahda siluh, oh kahnimw en wehi koaros mwomwkihla. Koht ketin tamanda kahnimw en Papilon oh ketikihong en nimasang wain nan delen sapwellime engieng.
20. Deke koaros sohrala, nahna koaros kihrla.
21. Takai aihs laud tohto, me toutouki paun epwiki mweredihsang nanleng mwerediong pohn aramas akan. Aramas akan ahpw lahlahwekihla Koht kalokolok en takai aihs pwukat me mweremweredihsang nanleng, pwe iei lapalahn kalokolok ehu met.

  Revelation (16/22)