Revelation (15/22)  

1. Mwuhr, I ahpw kilangada pil ehu kilel lapalap oh kapwuriamwei nanleng: tohnleng isimen me kolokol ni pehrail kan ikimwurilahn kalokolok isuh, pwe iei met kan kasalepen kaimwiseklahn engieng en Koht.
2. I pil kilangada mehkot me likamw sehd kilahs ehu, me doal kisiniei, oh irail ko me kalowedier mahno oh dikedikeo oh nempehn mware, ar mihmi limwahn sehd kilahso, kolokol keseng arp kei me Koht ketikihong irail.
3. Irail eri kokoulki koulen Moses, sapwellimen Koht ladu, oh koulen Sihmpwulo, me mahsanih, “Maing at Kaun, Koht, Wasa Lapalahpie, ia uwen lapalap oh kapwuriamweien wiewia kan en nin limomwi! Komwi me nanmwarkien wehi koaros, meid pwung oh inen alomwi kan!
4. Ihs me sohte pahn lemmwikin komwi, Maing? Ihs me sohte pahn men kapinga omwi roson? Pwe komwihte me sarawi. Iei me wehi koaros pahn pwarodo oh poaridi mwohn silangmwi, pwe pwungen wiewiahn nin limomwi kan me sansal mwohn aramas koaros.”
5. Mwurin met, I ahpw pil kilangada duwen tehnpas en nanleng eh ritida, oh Impwal Sarawio mi loale.
6. Oh pil tohnleng isimen me kolokol kaimwiseklahn kalokolok isuhwo, duwen ar pedoisang nan tehnpaso. Re likou mwakelekel oh pwetepwet, oh pirapirki pahnedirail kan pirapir kohl.
7. Emen menmour pahmen ko ahpw kihong tohnleng isimeno dahl kohl isuh, me diren engieng en Koht ieias soutuk.
8. Tehnpaso ahpw direkihla ediniei sang ni lingan oh roson en Koht. Sohte me kak pedolong nan tehnpaso, kalokolok isuhwen tohnleng isimeno lao imwisekla.

  Revelation (15/22)