Revelation (12/22)  

1. Eri, kilel lapalap ehu ahpw pwarada nanleng: I kilangada lih emen me lingalingki likou lingan duwehte ketipin, oh aluweluwe kan sok pohn maram oh elin kapwat en usu eisek riau pohn tapwi.
2. E nektehn neitik, oh medek oh lokolok en neitik kahredahr eh weriwer.
3. Pil ehu kilel pwarada nanleng: lapalahn drakon weitahta men, me moang isuh oh kod eisek, oh pohn moang isuhwo mawaramwar en nanmwarki isuh mie.
4. Pwadaik en drakono wokidihsangehr pahnlahng silikis ehun usu kan oh sipedidiongehr pohn sampah. E uh mwohn liho me nektehn pahn neitik, pwe en kadallehla nah serio ni eh pahn ipwidi.
5. Liho eri neitikihada seri wol men, me pahn kaunkihda wehi koaros sokon mete. Nah serio ahpw pehdsang oh wisiklahng rehn Koht oh ni mwoale.
6. A liho sopolahng nan sapwtehn, wasa Koht ketin kaunopadahng ie dewe, oh wasa me e pahn kin ale ie epwelpe erein rahn kid riepwiki weneisek.
7. Nindokon met, mahwen ahpw tepida nanleng. Maikel oh ienge tohnleng kan mahweniong drakono, oh drakono oh ienge kan mahweniong Maikel oh ienge ko.
8. Drakono eri lohdi; eri, sohla dehu ehu mweimweiong ih oh ienge ko nanleng.
9. Drakon kalaimwuno eri pisikensang nanleng. Eri, iei ih serpent en mahso, me adaneki Tepil de Sehdan, me kin pitipitih sampah pwon, oh me pisikendiongehr sampah iangahki ienge tohnleng kan koaros.
10. I ahpw rongada ngihl laud ehu nanleng me mahsanih, “Iet ahnsoun komour sang rehn Koht samwodohr! Ahnsoun kasalehda sapwellime roson nin duwen nanmwarki men! Ahnsoun kasalehda manaman en sapwellime Mesaia! Pwe ih me kin karakaraune riatail kan mwohn silangin Koht ni rahn nipwong, pisikendihsangehr nanleng.
11. Riatail ko kalowedier sang ni ntahn Sihmpwulo, oh sang ni me mehlelo me re kadehdehier; iei me re sohte kesempwalki ar mour lelohng mehla.
12. Eri, ihme kumwail nanleng kan, kumwail perenda, oh koaros me kin kousoan nanleng! Ahpw meid suwediong sampah oh madau! Pwe Tepilo leledohr rehmwa, oh e inenen lingeringer kowahlap pwehki eh ese me eh ahnsou mwotomwotalahr.”
13. Ni drakono eh tehkada me e lekdekdiongehr sampah, e tapihada pwakih lih me naitikihada seri wolo.
14. Ahpw iet lapalahn pehnpihr riau en ikel kohieng liho pwe en pihrkilahng nan dewe nan sapwtehno, wasa e pahn ale epwel mwahu ie erein sounpar siluh elep, dohlahsang mesen drakono.
15. Drakono ahpw kakusasang nan ewe pihl, kakusalahng mwurin liho, duwehte pillap pwoat, pwe liho en ahdala oh peila.
16. Sampah ahpw sewesehda liho, pwe e sarapeseng oh nimala pillapo me kusweisang nan ewen drakono.
17. Drakono eri lingeringerda pahn liho, e ahpw kohkohla pwe en mahweniong luhwen kadaudok en liho, koaros me kin kapwaiada kosonned en Koht kan, oh me loalopwoatohng padahk me Sises ketin kadehdehier. Drakono eri uhdi pohn oaroahro.

  Revelation (12/22)