Revelation (10/22)  

1. I pil kilangada tohnleng kehlail tohrohr men, me pihrdi sang nanleng. E likawih pelien depwek pali, oh ahia ehu kapilpene moange. Silangi duwehte ketipin, oh aluweluwe kan duwehte uhr kisiniei.
2. Nin lime kisin pwuhk kis mie me papahkpeseng. Ih eri sokekihdi aluweluwe palimaun pohn madau, a palimeing pohn sahpw.
3. E ahpw weriwer ngihl laud likamwete ngihl kehlail en laion kei. Mwurin eh weriwer, nansapwe isuh ahpw pil ngirisek.
4. Ni ahnsou me re tapihada ngiringirisek, I men ntingihedi audepen ar ngiringiriseko. Ahpw I rongada ngihl ehu sang nanleng me mahsanih, “Katengehdi loalomw mehkan me nansapwe isuhwo koasoakoasoia, ieremen ke ntingihedi!”
5. A tohnleng me I kilangada eh kesikesihnen pohn madau oh sahpw, e ahpw kapahdalahng nanleng lime palimaun,
6. oh kahukihla ni mwaren Koht me ieias soutuk, me ketin kapikada nanleng oh audepe kan koaros, sampah oh audepe kan koaros, oh madau oh audepe kan koaros, mahsanih, “E solahr pahn kapwandala!
7. A ni tohnleng keisimeno eh peuk nah sowio, ih ahnsou me Koht pahn ketin kapwaiada sapwellime kupwur rir, duwen eh ketin mahsanihong sapwellime ladu soukohp ako.”
8. eri, ngihlo me peidohngieier mahs sang nanleng pil pwurehng peidohng ie, oh mahsanih, “Kohwei oh ale kisin pwuhk me papahkpesengen ni limen tohnleng me kesikesihnen pohn madau oh pohn sahpw.”
9. Eri, I ahpw kohla rehn tohnlengo oh patohwanohng en ketikihong ie kisin pwuhko. E ahpw mahsanihong ie, “Ale, oh kangala. E pahn sadikala nan kapehdomwen, ahpw e pahn mem nan eweomwen, duwehte suke.”
10. Ngehi eri ale kisin pwuhko sang nin limeo oh tungoalehla. Eri, nan eweiet me inenen mem, duwehte suke. A mwurin ei kadallelahr, nan kapehdiet katingkihda kowahlap.
11. E pil mahsanihong ie, “Ke pahn pwurehng kohpada duwen aramas ngedehrie oh duwen wehi kan, duwen lokaia kan oh duwen nanmwarki kan.”

  Revelation (10/22)