Revelation (1/22)  

1. Audepen pwuhk wet, iei mehkan me Sises Krais ketin kasaledahr. Koht ketikihong Krais mepwukat pwe en ketin kasalehiong sapwellimen Koht ladu kan soahng kan me pahn wiawi mwadang mwurin ahnsou kis. Krais kaselehiong mepwukat sapwellime ladu Sohn, ni eh ketin poaronedohng tohnleng men.
2. Sohn ahpw uhd koasoiahda mehkoaros me e udiahlehr. Eri, ih met koasoiepen mahsen sang rehn Koht oh padahk mehlel me Sises Krais ketin kadehdedahr.
3. Meid pai aramas me kin lohki audepen pwuhk wet, oh irail koaros me kin iang rong mahsen kan en kokohp wet oh kin kapwaiada! Pwe ahnsoun eh pahn pweida, kerendohr.
4. Ong mwomwohdiso isuh me mi nan wehin Eisia, sang ngehi, Sohn: Kalahngan oh popohl ong kumwail sang rehn Koht, me ketin mie, me ketin mieier, oh me pahn ketido; pil sang rehn ngehn isimen me kin aririh Koht nan mwoale,
5. pil sang rehn Sises Krais, sounkadehde loalopwoato, me tepin iasada sang mehla, me pil kaunen nanmwarki kan en sampah. Kaping ong Sises Krais me kin ketin loalloaleikitail, oh ketin kapitkinkitailla ntah sang nan dipatail kan, oh ketin wiahkinkitailla wehin samworo ehu, pwe kitail en kin papah Seme Koht. Eri, kaping oh roson ong ih erein dih koaros kohkohlahte. Amen.
6. pil sang rehn Sises Krais, sounkadehde loalopwoato, me tepin iasada sang mehla, me pil kaunen nanmwarki kan en sampah. Kaping ong Sises Krais me kin ketin loalloaleikitail, oh ketin kapitkinkitailla ntah sang nan dipatail kan, oh ketin wiahkinkitailla wehin samworo ehu, pwe kitail en kin papah Seme Koht. Eri, kaping oh roson ong ih erein dih koaros kohkohlahte. Amen.
7. Kumwail en ese pwe iet ih, e ketiket kohdo pohn depwek kan! Aramas koaros pahn udiahl, pil irail ko me kalohpwuwehla. Tohn wehi koaros en sampah pahn nsensuwedlaudkihla. Met uhdahn pahn pweida. Amen.
8. Kaun-o Koht, Wasa Lapalahpie, me ketin mie, me ketin mieier, oh me pahn ketido, mahsanih, “Ngehi me Alpa oh Omeka.”
9. Iet ngehi Sohn, riamwail, oh pwehki ei kin idawehn Sises, ihme kahrehda ei kin iangkin kumwail nannati ni kanengamah ni lokolok kan me kin lelohng irail kan me towe sapwellime Wehi. I wisikdohngehr ni deke me adaneki Padmos, pwehki ei kapahrengki mahsen en Koht oh wiewiahier doadoahk en sounkadehdehn Sises.
10. Ni rahnen Kaun-o, Ngehn Sarawi ahpw tiada pohi oh ngihl ehu peidohng pohnseweiet, likamw ngilen sowi,
11. me mahsanih, “Ntingihedi nan pwuhk mehkoaros me ke uduhdiahl, ke ahpw kadarowohng pwuken mepwukat mwomwohdiso isuh me mi Episos, Smirna, Perkamum, Daiadaira, Sardis, Piladelpia oh Laodisia.”
12. I ahpw sohpeilahng pwe I en kadehde ihs me mahmahseniong ieo. Eri, I ahpw patohwanda dewen lamp kohl isuh,
13. a nanwerengen dewen lamp kohl isuh ko mehmen me uh wasao, likamw aramas emen, me likawih likou reirei lel ni aluweluwe kan, pirapirki kateng kohl ehu me tang nanmware iso.
14. Piten paipai ko pwetepwet, rasehng wunen sihpw de sinoh; oh edin peren ko, likamwete mpwulen kisiniei.
15. Aluweluwe ko melengileng, rasehng pirahs peipeseng nan uhmw mwehl; kapitie rasehng ngilen tenihr laud.
16. E ketiki nin lime palimaun usu isuh, oh kedlahs keng pwoat me au riau uhsang nin doauese. Silangi inenen kamahl, duwehte mahlen ketipin en souwas.
17. Ni ei patohwanda, I ahpw poaridiong pahn aluweluwe kan duwehte aramas mehla men. A e ahpw ketikidahng lime palimaun pohi oh mahsanih, “Ke dehr masak. Ngehi me Tepin oh Imwilahn mehkoaros.
18. Iei ngehi me ieiaso. I melahr, ahpw iet I momourte kohkohlahte. Mie rehi manaman ong mehla oh pil manaman ong wasahn me melahr akan.
19. Eri, ke ahpw ntingihedi soahng kan me ke uduhdiahl koaros, mehn met, oh me pahn kohdo mwuhr kan.
20. Eri, iet kawehwepen usu isuh me ke kilikilang ni palimauni, oh dewen lamp kohl isuh kat: usu kat iei tohnleng en mwomwohdiso isuh, oh dehu isuhwen lamp kohl kat, iei mwomwohdiso isuh ko.

      Revelation (1/22)