Psalms (96/150)  

1. Kumwail koulkihong KAUN-O apwoat koul kapwen! Kumwail, tohn sampah pokon, kumwail kouliong KAUN-O!
2. Kumwail kouliong KAUN-O, oh kapinga mware! Kumwail lohkiseli rongamwahun sapwellime komour rahn koaros.
3. Kumwail kalohki duwen sapwellime lingan ong tohn wehi kan, oh wiepen nin lime manaman akan en lohkohng aramas koaros.
4. KAUN-O me lapalap oh konehng ale kaping lapalahpie; kitail uhdahn pahn lemmwiki laudsang koht teikan koaros.
5. Koht en wehi teikan koaros, iei irail me dikedik en eni, a KAUN-O, iei ih me ketin kapikada nanleng kan.
6. Lingan oh roson kin kapilpene; manaman oh lingan kin kadirehla Tehnpese.
7. Tohn sampah koaros, kumwail kapinga KAUN-O; kumwail kapinga sapwellime lingan oh manaman.
8. Kumwail kapinga lingan en mwaren KAUN-O; kumwail patohwando amwail meirong oh patohlong nan Tehnpese Sarawio.
9. Kumwail poaridi mwohn Me Sarawio, ni eh pahn ketido; tohn sampah koaros en rerrer mwohn silangi!
10. Kumwail lohkihong wehi koaros: “KAUN-O, iei nanmwarki men! Sampah kin tengediong nan dewe, oh sohte kak mwekid; KAUN-O pahn ketin kadeingkihda aramas koaros pwung.”
11. Sampah oh lahng, kumwail en perenda! Madau kan, oh audepahr koaros, kumwail ngirisek;
12. sahpw koaros, oh pil audepahr kan, kumwail en perenda! Tuhke kan en nansapw pil pahn ngisingiski ar peren
13. ni ahnsou me KAUN-O pahn ketidohn kaunda sampah. E pahn ketin kaunda tohn sampah ni mehlel oh pwuhng pahrek.

  Psalms (96/150)