Psalms (81/150)  

1. Kumwail ngisingiski amwail peren ong Koht atail soundoar; kumwail koul kapikapinga Koht en Seikop!
2. Kumwail tiakada melkahka oh kesengki dampwurin kan; kumwail kesengki ngilen keseng kaperen ni noumwail arp oh lair kan.
3. Kumwail peuk koronihda ni kasarawien kamadipw, ni ahnsoun pwulodohn maram oh ni ahnsou me e kin mat.
4. Met kosonned en wehin Israel, koasoandi ehu sang Koht en Seikop.
5. E ketikihong mehn Israel ko ni eh ketin mahweniong mehn Isip. I rongorong ngihl sohte dehde ieu me mamahsanih,
6. “I kihsangehr pohn pwopwomwail kan amwail wisik toutou kan; ngehi me mweidohng kumwail en kihsang pohmwail kasukasuk en takai weitahta kan.
7. Ni amwail kin mihla nan apwal laud, kumwail kin likwerih ie, oh I kin doareikumwailla. I kin sapeng kumwail sang nan ei wasahn ruk nan melimel. I kasongosongei kumwail ni pwarer en Meripa.
8. Nei aramas akan, kumwail rong ei kehkehliket; Israel, ia uwen ei men ke en rong ie!
9. Ke sohte mwahn pahn kaudokiong emen koht tohrohr.
10. Ngehi me KAUN-O, omw Koht, me waiukodo sang nan Isip. Sarapeseng, I ahpw pahn katungoaleiuk.
11. “Ahpw nei aramas akan sohte kin men rong ie; Israel sohte kin peikiong ie.
12. Eri, I mweidohng irail en keptakai weweidwei nan elen nsenarail oh wiewia dahme re mwahuki.
13. Ia uwen ei men nei aramas akan en kin rong ie; oh ia uwen ei men re en kin peikiong ie!
14. I pahn mwadang kalowehdi ar imwintihti kan oh powehdi koaros me kin pelian irail.
15. Irail kan me kin kailongkin ie pahn masakiehla oh poaridi mwohi; arail kalokolok pahn kohkohlahte.
16. Ahpw I pahn katungoalehkin kumwail pilawa me keieu kaselel oh kamedkinkumwailla suke en loangalap.”

  Psalms (81/150)