Psalms (80/150)  

1. Maing, Silepen Israel, komw ketin karongei kiht; komw ketin karongei kiht, komwi sounkaweid en sapwellimomwi pelin sihpw. Komwi me ket nan mwoalomwi pohn kerup kan,
2. komw ketin kasalehda pein komwi ong kadaudok en Epraim, Pensamin oh Manase. Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi roson; komw ketido oh komourkitala!
3. Maing Koht, komw ketin kasapahlkitodohng rehmwi! Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi kalahngan, se ahpw pahn mourkihla!
4. Maing KAUN, Koht Wasa Lapalap, ia erein omwi pahn engiengki kapakap en sapwellimomwi aramas akan?
5. Komw ketikihong kiht pahtou pwe se en kin tungoale, oh ketin kanampilehkin kiht pilen masat akan.
6. Komw ketin mweidohngehr wehi teikan re en mahmahwenkipene sahpwet, oh pil mweidohng at imwintihti kan re en kepweikengih kiht.
7. Maing Koht Wasa Lapalap, komw ketin kasapahlkitodohng rehmwi! Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi kalahngan, se ahpw pahn mourkihla!
8. Komw ketikidohsangehr Isip tuhkehn wain pwoat; komw ketin koakoahsang tohn wehi teikan oh ketin padokedi tuhkeo nan sapwarail.
9. Komwi ketin kamwakelehda wasa kis pwe en kak keirda ie; e ahpw kalohdi oh parpeseng wasa koaros nan sahpwo.
10. Nahna kan mihla pahn mweteh, oh rah kan koaduhpwaldi sidar ile kan.
11. Re keirda lellahng nan Sehd Mediderenien, oh pil lel ni Pillap Iupreitis.
12. Dahme komw ketin kauwekilahr kehl me kapilpeneo? Met aramas koaros me kin keid limwah kak pirapahsang wah kan;
13. pwihken wel kan tiakdier, oh mahn lawalo koaros kin wie kangkang.
14. Maing Koht Wasa Lapalap, komw ketin sohpeidohng kiht! Komw mahsendohng kiht sang nanleng; komw ketido oh ketin doarehla sapwellimomwi aramas akan!
15. Komw ketido oh doarehla tuhkehn wain wet me pein komwi ketin padokedi, tuhkehn wain pwulopwul pwoatet me komw ketin kairada pwehn kehlail!
16. At imwintihti kan pelehdier oh isikalahr; komw ketin angiangih irail oh kamwomwirailla!
17. Komw ketin apwalih oh sinsile aramas akan me komw ketin piladahr, wehio me komw ketin kakehladahr.
18. Se sohte pahn pwurehng sohpeisang komwi; komw ketin kakehleikitada, se ahpw pahn kin kapikapinga komwi.
19. Maing KAUN, Koht Wasa Lapalap, komw ketin kasapahlkitodohng pahn kupwuromwi! Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi kalahngan, se ahpw pahn mourkihla!

  Psalms (80/150)