Psalms (79/150)  

1. Maing Koht, aramas rotorot akan pedolongehr nin limomwi sahpwo. Re kasaminelahr Tehnpasomwi Sarawio oh kauwelahr mehkoaros nan Serusalem.
2. Re pwilikihdi paliweren sapwellimomwi aramas akan pwehn wiahla kenen menpihr en pahnlahng kan, oh paliweren sapellimomwi ladu kan pwe mahn lawalo kan en kin kangkang.
3. Re kakeredier ntahn sapwellimomwi aramas akan duwehte pihl me pwilipwiliwei duwehte pihl wasa koaros nan Serusalem; eri sohte emen luhwehdi pwehn sarepedi me melahr akan.
4. Wehi kan me kapilkitpene kin kepweikengih kiht; re kin kouruhrkin kiht oh kapailokei kiht.
5. Maing KAUN, komw pahn ketin engieng paht kohkohlahte? Omwi engieng pahn lullulte rasehng kisiniei?
6. Komw ketin kauwohng sapwellimomwi engieng wehi kan me sohte kin kaudokiong komwi, ong irail me sohte kin kapakap ong komwi.
7. Pwehki ar kemelahr sapwellimomwi aramas akan oh kauwelahr sapwellimomwi wehi.
8. Komw dehr ketin kalokehkin kiht dipen at pahpa kahlap ako. Komw kupwurei kiht met; at koapworopwor koaros sosohralahr.
9. Maing Koht, komw ketin sewesei kiht oh doareikitala; komw ketin kapitkitala oh mahkikihong kiht dipat akan pwehn wia kawahupen mwaromwi.
10. Dahme wehi kan kin idengki reht, “Ia amwail Kohto?” Komw mweidohng kiht se en kilang duwen omwi pahn ketin kaloke wehi kan pwehki ar kakerehdi ntahn sapwellimomwi ladu kan.
11. Komw ketin karonge sengloal en me sensel kan, oh sang ni omwi manaman lapalap komw ketin kasaledekala irail kan me pakadeikadahr re en kamakamala.
12. Maing ei Kaun, komw ketin dupungki ong wehi teikan pak isipak lokaia suwed koaros me re patohwanohng komwi.
13. Eri, kiht sapwellimomwi kan, sihpw en sapwellimomwi pelin sihpw, pahn kapingkalahngan ong komwi kohkohlahte oh kin kapinga komwi ahnsou kohkohdo kan koaros.

  Psalms (79/150)