Psalms (77/150)  

1. I patohwan likweriong Koht; I patohwan likweriong, e ahpw ketin karonge ie.
2. Ni ahnsou apwal I kin patohwan kapakap ong Kaun-o; pwohng ehu pwon I kin kapahda pehi kat oh kapakap, I ahpw sohte kin diar nsenamwahu.
3. Ni ei kin medemedewe duwen Koht, I kin sengloal; ni ei kin medemedewe, I kin loaltikla.
4. Erein pwohng ehu pwon Koht sohte ketin mweidohng I en meirla; pwehki ei pwunod laud I sohte kak lokaia.
5. I ahpw medemedewe duwen rahn me samwalahr ako oh katakatamandohng ie audepen sounpar me samwalahr oko.
6. Ngehi eri mengimengloalki erein pwohngo oh medemedewe, oh peipeidek loalei,
7. “Kakete Kaun-o en ketin soingkitailla kohkohlahte? Kakete en solahr pwurehng kupwurperenkin kitail?
8. E ketin katokehdihsangkitailehr sapwellime limpoak? Sapwellime inowo solahr kehlail?
9. Dah? Koht ketin melielahr sapwellime kalahngan? Engieng wilianlahr kalahngan en kupwure?”
10. Eri, I ahpw patohwan, “Iet dahme kauweielahr-% solahr sapwellimen Koht manaman.”
11. Maing KAUN, I pahn patohwan tamanda wiepen nin limomwi lapalap akan; I pahn tamataman soahng kapwuriamwei kan me komw wiadahr kawao.
12. I pahn medemedewe duwen mehkoaros me komw ketin wiadahr; I pahn medemedewe duwen sapwellimomwi wiewia manaman akan.
13. Maing Koht, mehkoaros me komw kin ketin wia me sarawi. Sohte emen Koht mie me lapalap duwehte komwi.
14. Komwi Kohto me kin ketin wiahda manaman akan; komw kin ketin kasalehiong wehi kan sapwellimomwi manaman.
15. Sang ni sapwellimomwi manaman lapalap komw ketin kamourala sapwellimomwi aramas akan, iei kadaudok en Seikop oh Sosep.
16. Maing Koht, ni pihl akan ar patohwan komwi, re masepwehkada, oh nan kepin madau rerada.
17. Depwek kan kamwerehdi keteu; nansapwe ngiringirsek sang pahnlahng, oh lioal piripir wasa koaros nan wehwe.
18. Sapwellimomwi nansapwe ngiringirsek, oh sampah marainkipeseng sapwellimomwi lioal; sampah itihtikek oh rerrer.
19. Komw ketiketseli pohn iloak en madau kan; oh ketin kotekote pohn madau, ahpw lipwen aluweluwomwi kan sohte sansal.
20. Komw ketin kahluwa sapwellimomwi aramas akan rasehng silepen sihpw men pahn kaweid oh epwelpen Moses oh Aaron.

  Psalms (77/150)