Psalms (70/150)  

1. Maing Koht, komw ketin komouriehla! Maing KAUN, komw ketin sewese ie ahnsou wet!
2. Irail kan me songosong en kemeiehla re en lohdi oh pingida. Irail kan me kin perenki ei apwal re en pwurala oh namenekla.
3. Irail kan me kin kouruhrkin ie re en sarokihdi ar lohdi.
4. Irail koaros me kin patohdo rehmwi re en nsenamwahu oh pereperen. Irail koaros me kin kasapahl kalahnganki ong komwi sapwellimomwi komour re en kin patopatohwan ahnsou koaros, “Meid lapalap atail Koht!”
5. Maing Koht, ngehi me luwet oh semwehmwe; komw ketidohng rehi mwadang. Komwi me ei sounkomour oh ei Kaun-% komw ketin mwadangodo oh sewese ie!

  Psalms (70/150)