Psalms (68/150)  

1. Koht kin ketida oh ketin katangapeseng sapwellime imwintihti kan. Irail kan me kin kailongki, re kin lohdi oh tangdoaui.
2. Duwen ediniei eh kin ipirekpeseng nan kisinieng, ih duwen eh kin ketin kasareirailpeseng; oh duwen kirihs eh kin peipeseng limwahn kisiniei, ih duwen aramas suwed akan pahn sohrala mwohn silangi.
3. A aramas pwung kan pahn nsenamwahu oh pereperen mwohn silangi; re pahn ngisingiski ar peren.
4. Kumwail kouliong Koht, oh kapikapinga mware; kumwail kaunopada elen ih me kin ket pohn dakepe depwek kan. Mware iei KAUN-O-kumwail pereperen mwohn silangi!
5. Koht, me kin ketiket nan Tehnpese sarawi, kin ketin apwalih me sepwoupwou kan oh ketin sinsile liohdi kan.
6. E kin ketikihong me lekdeklahr akan ar wasahn kousoan oh ketin kasaledekala me sensel kan ong saledek oh nsenamwahu, a me kahngohdi kan pahn kousoanla nan sapwtehn madekeng.
7. Maing Koht, ni omwi ketin kahluwa sapwellimomwi aramas akan, oh ketin kotekote sapwtehno,
8. sampah rerada, oh keteu mweredihsang pahnlahng, pwehki ketidohn Koht en Sainai, ketidohn Koht en Israel.
9. Komw ketin kamwerehdi keteu mosul pwehn onehda sapahl sapwellimomwi sahpw me madekenglahr;
10. sapwellimomwi aramas akan ahpw kauwada imwarail kan wasao; pwehki sapwellimomwi kupwur mwahu komw ketin apwalih me semwehmwe kan.
11. Kaun-o ketin poahngok, oh lih ngeder me waseli poaron en poahngok wet:
12. “Nanmwarki kan oh sapwellimarail karis kan tangdoaui!” Lih akan nehkpeseng kepwe lohdi kan nan imwarail kan:
13. dikedik en mwuroi me kidikidki silper, me lingan en pehrail kan kin piripirki kohl. (Dahme ekei kumwail mihmihkihte nan kelen sihpw akan ni rahnen mahweno?)
14. Ni ahnsou me Koht, Wasa Lapalap, eh ketin katangapeseng nanmwarki kan pohn Nahna Salmon, e kupwurehda en ketin kamwerediong wasao sinoh.
15. Ia uwen lapalap en nahna Pasan, nahna me dohl tohto mi ie!
16. Dahme sang ni amwail kumwen nahna lapalap pwukan kumwail kilikilengdo oh mwamwahliki nahna me Koht ketin kupwurehda en kin ketiket ie? KAUN-O pahn kin ketiket wasao kohkohlahte!
17. Kaun-o ketsang Sainai ketidohng wasa sarawio, iangahki tehnwar en mahwen ngedehrie.
18. E ahpw ketidala powe wasa ile, ketikidahla me lohdi ngeder; e ketin aleier kisakis sang rehn me kahngohdi kan. KAUN-O Koht eri pahn kin ketiket wasao.
19. Kapinga Kaun-o, me kin ketiki atail tungoal wisik toutou kan rahn koaros; iei ih Kohto me kin ketin komourkitailla.
20. Atail Koht iei Koht me kin komourkitailla; ih me KAUN-O, atail Kaun, me kin kapitkitailla sang mehla.
21. Koht uhdahn pahn ketin pwalangpeseng moangen sapwellime imwintihti kan, moangen irail kan me kin keptakaila nan ar wiewia suwed kan.
22. Kaun-o ketin mahsanih, “I pahn kapwurehdo omw imwintihti kan sang Pasan; I pahn kapwureiraildo sang nan kepin madau,
23. pwe ke en kak ur nan ntahrail, oh noumw kidi kan en kak tamwe ntahrail uwen me re inengieng.”
24. Maing Koht, sapwellimomwi kapar en powehdi me sansal ong koaros, kapar en Koht, ei nanmwarki, ong nan mwoale sarawi.
25. Sounkoul kan me tieng, sounkeseng kan me alu mwuhr, nanpwung meipwon akan kesekesengki nair dampwurin kan.
26. “Kumwail kapinga Koht nan pokon en sapwellime aramas akan; kumwail kapinga KAUN-O, kumwail koaros me kisehn kadaudok en Seikop!”
27. Keieu Pensamin, kadaudok me keieu tikitik, mwuri, kaunen Suda kan iangahki ar pwihn kan, kaunen Sepulon oh Napdali kan ahpw idawehniraildo.
28. Maing Koht, komw ketin kasalehda sapwellimomwi manaman, manamano me komw ketin doadoahngki reht
29. sang nan Tehnpasomwi nan Serusalem, wasa me nanmwarki kan kin patohwandohng komwi ar kisakis kan.
30. Komw ketin angiangih Isip, mahn lawalo men en nanwel; komw angiangih wehi ko, iei pelin kouwol iangahki wahrail kan, re lao poaridi oh patohwan meirongkihong komwi neirail silper kan. Komw ketin katangapeseng aramas pwukan me kin mwahuki mahwen!
31. Meninkeder kan pahn pekederdo sang Isip; mehn Sudan kan pahn kapahda pehrail kan pwe re en kapakapohng Koht.
32. Kumwail wehi kan en sampah, kumwail kouliong Koht, kumwail kokoul kapikapinga Kaun-o,
33. me kin ketiket pahnlahng, wasa ile pahnlahng en kawa ko. Kumwail rong kapitie eh kumwukumwusek.
34. Kumwail kalohki manaman en Koht; sapwellime roson mi pohn Israel, sapwellime manaman mi pahnlahng.
35. Meid lemmwin Koht ni eh kin ketsang nan mwoale sarawi-% Koht en Israel! E kin ketikihong sapwellime aramas akan kehlail oh manaman. Kapinga Koht!

  Psalms (68/150)