Psalms (63/150)  

1. Maing Koht, komwi me ei Koht, oh I patohwan ngoangki mi rehmwi. Paliwerei oh ngeni unsek kin inengieng komwi; ngeniet kin anahne komwi kowahlap, rasehng sahpw mengidi ehu me solahr pile.
2. Komw mweidohng I en udiahl komwi nan mwoalomwi sarawi; komw mweidohng I en udiahl uwen sapwellimomwi manaman oh lingan.
3. Sapwellimomwi limpoak poatopoat me mwahusang mour, iei me I pahn patohwan kapingahkin komwi.
4. I pahn patohwan kapingkalahngan ong komwi erein ei mour; I pahn kapahdawohng komwi pehi kat ni ei pahn kapakap.
5. Ngeniet pahn tungoal oh medla rasehng medla ni kamadipw laud, oh I pahn koulkihong komwi koulen kaping kaperen.
6. Ni ei kin wendi nan kiei, I kin tamataman komwi; erein pwohngo pwon, I kin medemedewe komwi,
7. pwehki omwi ketin wia sawasepei ahnsou koaros. I kin kokoulki ei peren pahn mwetehn nin limomwi kan.
8. Ngeniet kin tengediong komwi, oh limomwien kin apwahpwalih ie.
9. Irail kan me kin songosong kemeiehla pahn kohdihla nan wasahn me melahr akan.
10. Re pahn kamakamala nan mahwen, oh kidien wel kan pahn kangala paliwararail kan.
11. Nanmwarkio pahn perenda; pwe Koht kin ketikihong en powehdi. Koaros me kin wiahda inou ni mwaren Koht pahn kapinga, a ewen me likamw akan pahn pinapinla.

  Psalms (63/150)