Psalms (6/150)  

1. Maing KAUN, komw dehr ketin engieng pahi, oh angiangih ie! Komw dehr ketin kaloke ie ni omwi engieng!
2. Maing KAUN, I patohwan weikeklahr; komw ketin kupwure ie. Komw ketin kakehleiehda; pwe I weikeklahr kowahlap;
3. oh paliwereiet oh ngeniet unsek milahr nan apwal laud. Maing KAUN, ia erein omwi pahn ketin awiawih mwohn omwi pahn ketin sewese ie?
4. Maing KAUN, komw ketido oh doareiehla; sang ni omwi kalahngan komw ketin kapitiesang mehla.
5. Nan sapwen me melahr akan sohte me kin tamanda mwaromwi; sohte me kak kapinga komwi wasao.
6. I weikengkilahr ei nsensuwed laud; nipwong koaros kiei lohs kin wisekesengkihla ei kin sengiseng; ulungei pil kin wisekesengkihla pilen mesei.
7. I solahr kak kilang wasa; meseiet mpwoskipesengier ei kin sengiseng, pwehki ei imwintihti kan me kahrehda.
8. Kumwail aramas suwed kan, kumwail keiweisang ie! KAUN-O kin ketin karonge ie ni ei kin sengiseng;
9. e kin ketin karonge ie ni ei kin likwerin pek sawas oh e pahn ketin sapeng ei kapakap.
10. Ei imwintihti kan pahn pehmada kanamenek mwuledek en ar lohdi; re pahn mwadangete pingida oh tangpeseng.

  Psalms (6/150)