Psalms (58/150)  

1. Ia duwe, kumwail kaun akan, me pwung audepen amwail kopwung kan? Kumwail kin wia kopwung en aramas koaros ni pwung pahrek?
2. Pwe soh! Kumwail kin medemedewehte suwed me kumwail kak wiahda, oh wiahda sapwung mwuledek kan nan sahpwet.
3. Aramas suwed kan kin sapwusapwung nan arail mour ahnsou koaros; re kin wiahda likamw sangete ni rahn me re ipwidi.
4. Re diren pwoisin rasehng sineik kan; re kin pinahla salengarail kan duwehte soangen sineik kopra me salengepon,
5. me sohte kin rong ngilen sounkemenda, de koulen sounakmanaman.
6. Maing Koht, komw ketin kamwerehsang ngihn laion kommwad pwukat.
7. Re en sohrala rasehng pihl me kin sohrdiong pahnpwehl; re en tiatihdi ohla rasehng dipwen nanial akan.
8. Re en duwehla dendemwusi me kin mwerpeseng wiahla pwehl; re en duwehte seri pwelel me ipwidi mehla sohte mwahn kilang marain.
9. Ni ar sasairki, re pahn palidi oh mengidi rasehng dihpw; oh engieng en Koht pahn ipirirailpeseng nindokon ar momour.
10. Aramas pwung kan pahn perenda ni ar pahn udiahl me dipan akan ar pahn lokolok; re pahn ur nan ntahn aramas suwed akan.
11. Aramas akan ahpw pahn nda, “Mehlelete me aramas pwung kan kin ale ketingparail; mehlelete me mie Koht emen me kin kadeik sampah.”

  Psalms (58/150)