Psalms (52/150)  

1. Loallap emen kowe, dahme ke kin aksuweiki omw tiahk suwed kan? Sapwellimen Koht loalopwoat kin poatopoatete.
2. Ke kin koasoanehdi ke en kauwehla meteikan; lowomwen rasehng reise keng pwoat. Ahnsou koaros ke kin kinehda likamw.
3. Ke kin kesempwalki tiahk suwed laud sang tiahk mwahu oh likamw laud sang mehlel.
4. Aramas likamw emen kowe! Ke kin mwahuki kauwehki meteikan omw lokaia kan.
5. Eri Koht pahn ketin kauweiukala kohkohlahte; e pahn ketin kasapwiluhkedi oh adihasang uhk wasa ke kin kousoan ie; e pahn ketikihsang uhk nan sapwen me momour kan.
6. Aramas pwung kan pahn kilang met oh masakada; irail eri pahn kouruhrkin uhk oh nda,
7. “Kumwail kilang, iet aramas emen me sohte kin koapworopworki sawas en Koht, ahpw e kin koapworopworki kiden eh kepwe oh kin repen mourki tiahk suwed oh likamw.”
8. A ngehi, I rasehng tuhke en olip pwoat me kin kekeirda nan tehnpas en Koht; I kin likih sapwellime limpoak poatopoat kohkohlahte.
9. Maing Koht, I pahn kin patohwan kapingkalahnganki ong komwi ahnsou koaros ni mehkoaros me komw ketin wiadahr; I pahn patohwan lohki mwohn sapwellimomwi aramas akan duwen omwi kupwur mwahu.

  Psalms (52/150)