Psalms (51/150)  

1. Maing Koht, komw ketin kupwure ie nin duwen sapwellimomwi limpoak poatopoat. Komw ketin lapwahda dipei kan nin duwen sapwellimomwi kalahngan lapalap!
2. Komw ketin widensang ei suwed koaros oh ketin kamwakeleiehda sang nan dipei kan!
3. I ese duwen ei sapwung kan; dipei kan kin sansal ong ie ahnsou koaros.
4. I dipadahr mwohmwihte-mwohmwihte kelehpw-% oh wiadahr sapwung mwohn silangmwi. Eri, komwi me pwung, ni omwi ketin kapwungohng ie, oh mwakelekel, ni omwi ketin kadeikiedahr.
5. Aramas suwed men ngehi sang ni ei ipwidi; I kin mi pahn manaman en dihp, sang rahn me I ipwidi.
6. Komw kin ketin anahne mohngiong lelepek oh mehlel; komw ketin audekihda ei lamalam sapwellimomwi kupwurokong.
7. Komw ketikihsang ie nan dipei, I ahpw pahn mwakelekella; komw ketin kamwakeleiehda, I ahpw pahn pwetepwetala duwehte sinoh.
8. Komw ketin kupwurehkin ie peren oh nsenamwahu; oh mehnda ma kakonei kat oh tih kat timpesengehr, a I pahn pwurehng nsenamwahula.
9. Komw ketin sohpeiweisang dipei kan oh ketin lapwahda dipei kan koaros.
10. Maing Koht, komw ketin wiahiong ie ehu mohngiong mwakelekel, oh ketikihong nan kapehdiet ehu ngehn kapw oh loalopwoat.
11. Komw dehr ketin keseieweisang mwohn silangmwi; komw dehr ketikihsang ie ngenomwi sarawi.
12. Komw ketin kasapahldohng ie nan peren me kin kohsang ni sapwellimomwi komour, oh ketin kupwurehkin ineng en peikiong komwi.
13. I ahpw pahn padahkihong me dipan akan sapwellimomwi kosonned akan, re ahpw pahn sapahldohng rehmwi.
14. Maing Koht ei sounkomour, komw ketin doarehla mouri, I ahpw pahn nsenamwahuki lohkiseli sapwellimomwi pwung.
15. Maing ei Kaun, komw ketin sewese ie pwe I en pato, oh I ahpw pahn kapinga komwi.
16. Komwi sohte kin ketin anahne meirong, ma komw ketin anahne, I pahn wiahiong komwi; komw sohte kin kupwurperenki meirong isihs kan.
17. Ei meirong, Maing Koht, iei koluhla mehlel en nan kapehdi; pwe komw sohte pahn ketin soikala koluhla mehlel oh peik en nan kapehd.
18. Maing Koht, komw ketin kupwure Saion, oh ketin sewese; komw ketin kauwada sapahl kelen Serusalem.
19. Eri, komwi ahpw pahn kupwurperenkihda meirong me konehng iangahki at meirong isihs kan; oh kouwol kan ahpw pahn meirongla pohn sapwellimomwi pei sarawi.

  Psalms (51/150)