Psalms (49/150)  

1. Kumwail wehi koaros, kumwail rong met! kumwail rong, tohn wasa koaros,
2. me lapalap oh me tikitik kan, me kepwehpwe oh me semwehmwe kan.
3. Ei lamalam pahn sansal; I pahn koasoiahda koasoi en loalokong kei.
4. I pahn kanahieng tehk lepin kahs kei oh kawehwehda nindokon ei kesekesengki nei arp.
5. I sohte pahn masepwehk ni ahnsou keper ni ahnsou me ei imwintihti kan pahn kapiliepene,
6. oh aramas suwed me kin likih ar kepwe kan oh aksuweiki uwen tohtohn ar dipwisou kan.
7. Sohte me kak kapitala pein ih; sohte me kak patohwanohng Koht pweinen eh mour,
8. pwe pweinen mour me nohn laud kowahlap. Me emen kak kihda sohte pahn itarohng
9. kadohwaneweisang ih nan sousou, pwe en kak momour poatopoat.
10. Aramas emen sohte lipilipil kak kilang duwen me loalokong kan ar pil kin iang mehla, pil duwehte me pweipwei oh loalopwon akan. Oh kadaudokarail kan kin sohsohki ar dipwisou kan.
11. Ar sousou kan, iei imwarail poatopoat; wasa re kin mihmi ie kohkohlahte, mehnda ma re sapweniki sahpw ehu mahso.
12. Roson lapalap en aramas sohte kak doarehsang mehla; e pahn mehla duwehte mahn akan.
13. Kilang dahme kin wiawihong irail kan me kin koapworopworki pein irail, oh imwilahn irail kan me kin nsenamwahuki ar kepwe kan-%
14. e kileldier re en mehla duwehte sihpw kei, oh Mehla me pahn wia sileparail. Me pwung kan pahn poweiraildi nindokon paliwararail kan pahn wiepwella nan sousou nan sapwen me melahr akan dohsang imwarail kan.
15. Ahpw Koht pahn ketin kapitiehla; e pahn ketin doareiesang ni manaman en mehla.
16. Ke dehr perki ma aramas emen pahn kepwehpwehla, ma eh kepwe kan pahn pil laudla;
17. e sohte pahn kak wa kohla ni eh pahn mehla; e kepwe kan sohte pahn iang kohdihla nan sousou.
18. Mehnda ma aramas emen me kin nsenamwahuki eh mour, oh kin ale kaping pwehki eh pweidamwahu,
19. e uhdahn pahn iang patehng eh pahpa kahlap ako nan sousou, wasa rotorot poatopoat kin mi ie kohkohlahte.
20. Roson lapalap en aramas emen sohte kak doarehsang mehla; pwe e pahn mehla duwehte mahn akan.

  Psalms (49/150)