Psalms (38/150)  

1. Maing KAUN, komw dehr ketin kaloke ie nan omwi engieng!
2. Komw ketin kauwehkinielahr sapwellimomwi arep kan; komw ketin keseiedier.
3. I medengkilahr kowahlap omwi engieng pahi; paliwereiet unsek soumwahulahr pwehki dipei kan.
4. I mwopwlahr nan ahd en dipei kan, dipei kan katoutouwihielahr, I solahr kak wahda.
5. Pwehki ei pweipwei, kahrehda ei ohla kan kenspesengehr oh pwohsuwedlahr.
6. I rihkosdiongehr nanpwel oh mwoatohtalahr; I kin nsensuwedki sang nimenseng lel nipwong.
7. I mwasingkilahr karakar en nan kapehdiet oh kereniongehr I pahn mehla.
8. I weikeklahr oh mwoatohtalahr; mohngiongiet mier nan apwal, oh I weiweirengki ei medek.
9. Maing KAUN, komw mwahngih dahme I kin kasikasik; komw karonge ngilen ei weirek koaros.
10. Mohngiongiet wie rerrer, solahr ei kehl, oh nan mesei kat ediedlahr.
11. Kompoakepahi oh mehn mpei kan solahr kin keidohng mpei, pwehki kens kan ni paliwereiet; pil ei peneinei kan sohte kin men karanih ie.
12. Irail kan me men kemeiehla kin kaunopada arail mehn lidipih ie, oh irail kan me men kauweiehla, re kin kasalowehkin ie ar pahn kauweiehla; re sohte kin tokedihsang ar kin koasoakoasone re en uhwong ie.
13. I rasehng aramas salengepon men me sohte kak rong wasa, rasehng aramas lohteng men me sohte kak lokaia.
14. I rasehng aramas me sohte kin sapeng mehkot, pwehki eh sohte kak rong wasa.
15. Ahpw, Maing KAUN, I kin likih komwi; oh komwi, Maing KAUN, ei Koht, me pahn ketin sapeng ie.
16. Komw dehr ketin mweidohng ei imwintihti kan en pereperenki ei apwal; komw dehr ketin mweidohng irail en suweiki ei paisuwedlahret!
17. I nektehn pwupwudi oh ei medek me poatopoat.
18. I patohwan sakarkihda dipei kan; me kadirehkinielahr pwunod mwuledek.
19. Ei imwintihti kan kehlail sang ie; me ngeder me kailongkin ie ni so kahrepe.
20. Irail kan me kin dupungki me suwed ei wiewia mwahu kin uhwong ie pwehki ei kin song kapwaiada dahme pwung.
21. Maing KAUN, komw dehr ketin likidmelieiehla; Maing ei Koht, komw dehr ketin dohweisang ie!
22. Maing ei Kaun oh ei sounkomour, komw ketin sewese ie met!

  Psalms (38/150)