Psalms (33/150)  

1. Kumwail koaros me pwung kan, kumwail perenkihda wiepen nin limen KAUN-O; kumwail kan me kin peikiong, kumwail kapinga KAUN-O!
2. Kumwail kapingahki KAUN-O noumwail keseng kan, kumwail kouliong sang ni selen noumwail arp kan.
3. Kumwail tiakada apwoat koul kapwen. koulki ni ngihl kaselel sang ni noumwail keseng kan oh ngisingiski amwail peren!
4. Mahsen en KAUN-O me mehlel, oh sapwellime pwuhng kin dehde ni wiepen nin lime kan koaros.
5. KAUN-O kin ketin poakohng me pwung oh me mehlel, oh sampah direkilahr sapwellime limpoak poatopoat.
6. Nanleng wiawihkihda mahsen en KAUN-O, eh mahsen me pil wiahda ketipin, maram oh usu kan.
7. Eh ketikipene pilen madau koaros wasahtehkis; e ketin kelepene kepin madau kan nan imwen nahk kan.
8. Kumwail tohn sampah koaros, kumwail kaudokiong KAUN-O! Kumwail aramas en sampah pwon, kumwail wauneki KAUN-O!
9. Ni eh ketin mahsente, sampah ahpw kepikipikda; ni eh ketin poahngok mehkoaros ahpw pwarada.
10. KAUN-O kin ketin kapwowiala koasoandien wehi kan; e kin ketin kasohrehla lamalam en aramas akan.
11. A sapwellime koasoandi kan kin mihmi poatopoat, koasoandi kan en nan kupwure kin duweduwehte erein dih koaros kohkohlahte.
12. Meid pai wehi me eh Koht, iei KAUN-O; meid pai aramas akan me e ketin piladahr pwe en sapwellimanikihla!
13. KAUN-O kin ketin kaikairoir sang nanleng, oh kin mahsanih aramas koaros.
14. Sang nan mwoale ileilehie e kin ketin ireirong aramas koaros me kin kousoan nin sampah.
15. Ih me kin ketin wiahda audepen kapehdirail kan koaros, oh kin mwahngih ar wiewia kan koaros.
16. Sohte nanmwarki men kin powehkihdi kehlail en sapwellime karis; sohte sounpei men kin powehkihdi eh kommwad nan mahwen.
17. Oahs akan en nan mahwen pil sohte kateparail ong powehdi; ar kehlail mehlel sohte kak doareirailla.
18. KAUN-O kin ketin sinsile irail me kin peikiong, irail kan me kin likih sapwellime limpoak poatopoat.
19. E kin ketin doareirailla sang mehla; e kin ketin komokomour irail ni ahnsoun lehk.
20. KAUN-O, me atail koapworopwor; ih me silepatail oh sawasepatail.
21. Kitail kin pereperen pwehki ih; kitail kin likih sapwellime mwar sarawi.
22. Maing KAUN, sapwellimomwi limpoak poatopoat en ketiket reht, ni at kin patohwan koapworopworkin komwi.

  Psalms (33/150)