Psalms (32/150)  

1. Meid pai aramas me kin ale lapwepen dipe kan, me Koht kin ketin mahkikihong eh sapwung.
2. Meid pai aramas me KAUN-O solahr ketin kapwukoahki dipe kan; oh me saledek sang soangen widing koaros.
3. Ni ei sohte kin wehkada dipei kan, I kin tihwohla wie sengiseng sang nimenseng lel nipwong.
4. Maing KAUN, komw kin ketin kaloke ie ni rahn oh nipwong; solahr angin nan kapehdiet, e rasehngalahr pwoaiken nimenseng me kin sohrala ni karakar en ketipin.
5. I ahpw wehkadahng komwi dipei kan, oh sohte ekihla ei sapwung kan. I lemedahr I en wehkadahng komwi ei ketihwo kan, komwi ahpw ketin mahkikihong ie dipei kan koaros.
6. Eri, sapwellimomwi aramas loalopwoat kan koaros en kapakapohng komwi ni ahnsou apwal; ma lapalahn lapake en apwal ehu pahn wiawi, e sohte pahn lel irail.
7. Komwi me ei wasahn ruk; komwi pahn ketin doareiesang apwal. I ahpw pahn koul oh kapinga sapwellimomwi komour, pwehki komwi me ketin sinsile ie.
8. KAUN-O mahsanih, “I pahn padahkihong uhk ahl me ke pahn weid ie; I pahn kaweid uhk oh panawihiuk.
9. Ke dehr pweipwei duwehte oahs de ahs, me konehngete kisin mete oh sahl en kohwong ni ewe, pwe en kin peik oh dukiong uhk.”
10. Aramas suwed kan pahn kin lokolok, ahpw irail kan me kin likih KAUN-O sapwellime limpoak poatopoat pahn sinsile irail.
11. Kumwail me pwung kan, kumwail koaros nsenamwahu oh pereperen pwehki wiepen nin limen KAUN-O. Kumwail koaros me kin peikiong, kumwail ngisingiski amwail peren!

  Psalms (32/150)