Psalms (29/150)  

1. Kapinga KAUN-O, kumwail sapwellimen Koht kan me pato pahnlahng; kumwail kapinga sapwellime lingan oh manaman.
2. Kumwail kapinga mwar lingaling en KAUN-O; kumwail poaridihsang Me Sarawio ni eh pahn ketin pwarodo.
3. Kapitien KAUN-O peipeido sang pohn pihl akan; Koht lingaling wie ngirisek rasehng nansapwe, kapitie ikiparpesengehr pohn madau.
4. Kapitien KAUN-O me manaman. Kapitien KAUN-O me diren roson.
5. Kapitien KAUN-O kin karaukehdi tuhke sidar kan, oh pil tuhke sidar kan en Lepanon.
6. E ketin kalusseli nahna kan en Lepanon rasehng koupwul kan oh kalus nahna Ermon rasehng kouwol pwulopwul men.
7. Kapitien KAUN-O kin kahrehda lioal eh kin piripir.
8. Kapitie kin kahrehda rerrer en nan sapwtehn; e kin itikada sapwtehn en Kades.
9. Kapitien KAUN-O kin itikada tuhke lap akan en nanwel, oh kin kamwerehsang tehn tuhke kan, nindokon aramas koaros me pato nan Tehnpaso kin weriwerki, “Kaping ong Koht!”
10. KAUN-O kin ketin kakaun pihl loal akan; e kin ketin kakaun nin duwen nanmwarki men kohkohlahte.
11. KAUN-O kin ketin kakehlahda sapwellime aramas akan oh kupwuramwahwih kin irail popohl.

  Psalms (29/150)