Psalms (137/150)  

1. Se mwohndier ni keilen pillap en Papilon kan; oh wie sengiseng ni at kin tamanda Saion.
2. Se pil kin langahda nait keseng arp akan nan tuhke kan en wasao.
3. Irail me salihkitedi, re ndaiong kiht se en kouliong irail, oh se en kamwait irail: “Kumwail koulkihong kiht apwoat koulen duwen Saion.”
4. Eri, ia duwen at kak koulki koulen KAUN-O nan sapwen mehn liki kan?
5. Serusalem, ma I manokeiukala pehi kat en sohla kak kesengki arp!
6. Ma I sohte tamanuhkada oh ma I sohla pahn wiahkin uhk kaperenpei me keieu laud, loweiet en sohla kak koul.
7. Maing KAUN, komw ketin tamanda dahme mehn Edom ko wiadahr ni rahn me Serusalem lohdiong at imwintihti ko. Komw ketin tamanda duwen ar kin ndinda, “Kumwail kauwehla, oh karangkehdi!”
8. Papilon, ke pahn kamwommwomwla. Meid pai aramas me pahn dupukohng uhk me ke wiahiongkitehro-
9. me pahn ale noumw seri pwelel kan oh kasungkinihrpeseng takai kan.

  Psalms (137/150)