Psalms (131/150)  

1. Maing KAUN, I patohwan pwilikidier ei aklapalap oh patohwan sohpeisangehr ei pohnmwahso. I solahr kin pwunodki soahng kesempwal akan de soahng kan me I sohte kakohng.
2. I ahpw patohwan itarkihte ei onepek oh popohl. Duwen seri pwelel men eh kin mihmi pohn kepehn eh nohno, iei duwen mohngiongiet eh meleilei loalei.
3. Israel, ke en likih KAUN-O met oh pil kohkohlahte!

  Psalms (131/150)