Psalms (13/150)  

1. Maing KAUN, ia erein omwi pahn ketin likidmelieiehla, e pahn kohkohlahte? Ia erein omwi pahn ketin karirala sang ie silangmwi?
2. Ia erein ei pahn patopato nan apwal? Ia erein mohngiongi eh pahn wie toutouki nsensuwed nin rahn oh nipwong? Ia erein ei imwintihti kan ar pahn kin poweiehdi?
3. Maing KAUN, ei Koht, komw ketin mahsendohng ie oh sapeng ie. Komw ketin kakehleiehda sapahl; komw dehr ketin mweidohng I en mehla.
4. Komw dehr mweidohng ei imwintihti kan en nda, “Kitail kalowedier!” Komw dehr mweidohng re en kepitiki ei pwupwudi.
5. I kin koapworopworki sapwellimomwi limpoak poatopoat; I pahn peren, pwehki komwi pahn ketin doareiehla.
6. Maing KAUN, I pahn kouliong komwi, pwehki sapwellimomwi kalahngan ong ie.

  Psalms (13/150)