Psalms (126/150)  

1. Ni ahnsou me KAUN-O ketin kasapahldohng kitail nan Serusalem, likamwete kitail ouraman!
2. Ia uwen atail kouruhr! Ia uwen atail koul oh ngisingiski atail peren! Mehn liki kan ahpw ndinda, “Wiepen nin limen KAUN-O rehrail me lapalap.”
3. Mehlel e ketin wiadahr soahng kapwuriamwei kei rehtail; ia uwen atail peren!
4. Maing KAUN, komw ketin kasapahlkitalahng nan uhdakato, duwehte keteu eh kin kasapahldohng pihl nan warawar en pihl me madada kan.
5. Irail kan me sengiseng nindokon arail kamwakamwarak, re en dolung wahnsapwarail pereperen!
6. Irail kan me sengiseng nindokon arail weuwa kohwei ar werentuhke kan re en koul oh ngisingiski peren ni arail pahn pwurodo, wa kohdo wahnsapwarail.

  Psalms (126/150)