Psalms (125/150)  

1. Irail kan me kin likih KAUN-O, re rasehng Nahna Saion, me sohte kak itikekda, sohte kak mwekidida.
2. Duwen nahna kan ar kapilpene Serusalem, ih duwen Koht eh kin ketin kapikapil sapwellime aramas akan, met oh pil kohkohlahte.
3. Aramas suwed kan sohte pahn kin kaunda sapwen me pwung kan ahnsou koaros; pwe ma re pahn wia met, mwein me pwung kan pahn pil kakete iang wia me suwed.
4. Maing KAUN, komw ketin wiahda me mwahu ong irail kan me kin wia me mwahu, irail kan me kin kapwaiada sapwellimomwi kosonned kan.
5. Ahpw ni omwi kin ketin kaloke aramas suwed akan, komw pil ketin kaloke irail kan me kin sohpeisang sapwellimomwi ahl akan. Popohl en kin ieiangete Israel!

  Psalms (125/150)