Psalms (124/150)  

1. Ia duwe, ma KAUN-O sohte ketin uhpalihkin kitail? Israel, sapeng ie!
2. “Ma KAUN-O sohte ketin uhpalihkinkitailehr ni ahnsou me atail imwintihti kan mahweniong kitail,
3. re uhdahn kadalleikitaillahr ni atail momour nan arail lingeringer kowahlap;
4. eri, kitail ahpw pahn peikihla ahden pillap akan, oh mwopwla nan pihlo,
5. ahden lapake pahn kamwopwkitailla.”
6. Kitail kasapahlkalahngan ong KAUN-O, me sohte ketin mweidohng atail imwintihti kan en kamwomwkitailla.
7. Kitail pitlahr rasehng menpihr men me pitsang nan lidip en sounwie lidip kan; lidipo ohlahr, oh kitail saledeklahr!
8. Sawasepatail kin pwarodo sang rehn KAUN-O, me ketin kapikada nanleng oh sampah.

  Psalms (124/150)