Psalms (122/150)  

1. I nsenamwahukihla ni ar patohwanohng ie, “Kitail patohla nan tehnpas en KAUN-O.”
2. Eri iet, se miher met, uh nan wenihmw kan en kelen Serusalem!
3. Serusalem, iei kahnimw me onohndasapahlehr kahnimw lingan oh soanamwahu.
4. Iei wasaht me kadaudok kan kin patopene ie, kadaudok en Israel kan, pwe re en kin kapingkalahngan ong KAUN-O nin duwen sapwellime kosonned.
5. Iei wasaht me nanmwarkien Isreal kan kin wia kopwung ong sapwellimarail aramas akan.
6. Kumwail peki mwehi kapohl ong Serusalem: “Paiamwahu en kowohng irail kan me kin poakohng komwi.
7. Mwehi kapohl en kin pweida nan omwi kehl kan, oh meleilei nan tehnpasomwi kan.”
8. Pwehki riei kan oh kompoakepahi kan I kin patohwanohng Serusalem, “Popohl en ieiang komwi!”
9. Pwehn wia kamwahupen tehnpas en KAUN-O, atail Koht I kin kapakapkin komwi pwe komwi en paiamwahu.

  Psalms (122/150)