Psalms (120/150)  

1. Ni ei mihla nan apwal, I ahpw patohwan likweriong KAUN-O, e ahpw ketin sapeng ie.
2. Maing KAUN, komw ketin doareiesang aramas likamw oh widing kan.
3. Kumwail me likamw akan, dahme Koht pahn ketin wiahiong kumwail? Ia duwen eh pahn ketin kalokei kumwail?
4. Lokolok en arep keng sang sounpei men, iangahki takai mwehl sang nan uhmw!
5. Ei koukousoan rehmwail me kansensuwed rasehng ei keiru nan Mesek, de rehn mehn Kedar kan.
6. Meid werei ei kousoanlahr rehn aramas akan me kin kailongki mwehi kapohl!
7. Ni ei kin patohwan ong irail duwen mwehi kapohl, re kin mwahuki mahwen.

  Psalms (120/150)