Psalms (118/150)  

1. Kumwail patohwanohng KAUN-O amwail kapingkalahngan, pwehki ih me kupwur mwahu, oh sapwellime limpoak me poatopoat.
2. Mehn Israel kan en patohwan, “Sapwellime limpoak me poatopoat.”
3. Sapwellimen Koht samworo kan en patohwan, “Sapwellime limpoak me poatopoat.”
4. Koaros me kin kaudokiong en patohwan, “Sapwellime limpoak me poatopoat.”
5. Nan ei apwal I ahpw likweriong KAUN-O; e ahpw ketin sapeng ie, oh ketin kasaledekihiehla.
6. KAUN-O ketin ieiang ie, I sohte pahn masak mehkot; dahme aramas kak wiahiong ie?
7. KAUN-O iei ih me kin ketin sewese ie, oh I pahn kilang duwen ei imwintihti kan ar pahn lohdi pahi.
8. Me mwahu en likih KAUN-O sang koapworopworki aramas.
9. Me mwahu en likih KAUN-O sang koapworopworki kaunen sampah kan.
10. Imwintihti ngeder kapiliepenehr; ahpw sang ni manaman en KAUN-O I kamwomwiraillahr!
11. Re kapiliepene sang pali koaros; ahpw sang ni manaman en KAUN-O I kamwomwiraillahr!
12. Re kapiliepene, rasehng mwuten loangalap, re ahpw mwadang lulda, rasehng kapakap en tuwi ieu; ahpw sang ni manaman en KAUN-O I kamwomwiraillahr.
13. Re pelian ie ni kehlail, ngehi eri lohdier, ahpw KAUN-O ketin seweseiehda.
14. KAUN-O me ketikihong ie manaman oh kehlail; ih me ketin doareielahr.
15. Kumwail rong kadekedek en powehdi sang nan impwal en sapwellimen Koht aramas akan: “Sapwellimen KAUN-O manaman lapalap me wiadahr met!
16. Manaman en nin lime me kahrehiong kitail en powehdi-% sapwellime manaman lapalap nan mahwen!”
17. I sohte pahn mehla; ahpw I pahn momour oh lohkiseli dahme KAUN-O ketin wiadahr.
18. E ketin kaloke ie mwuledek, ahpw e sohte ketin mweidohng I en mehla.
19. Kumwail ritingadahng ie wenihmw kan en Tehnpaso; I en patohlong oh kapingkalahngan ong KAUN-O!
20. Ih wenihmwen KAUN-O met; me pwung kante me pahn pedolong.
21. I patohwan kapinga komwi, Maing KAUN, pwehki omwi ketin karonge ie, pwehki omwi ketikihong ie manaman en powehdi.
22. Takai me sounkou ihmw kan kesepwekelahr uhd wiahla takaien pwukakeimw.
23. KAUN-O me ketin wiahda met; meid kapwuriamwei mehlel ong kitail.
24. Rahnwet iei rahnen KAUN-O eh ketin powehdi; kitail perenda, oh ngisingiski atail peren!
25. Komw ketin doareikitala, Maing KAUN, komw ketin doareikitala! Maing KAUN, komw ketin kupwurei kiht pwe se en pweida!
26. Koht en ketin kupwuramwahwih me kin patohdo ni mwaren KAUN-O! Sang ni Tehnpas en KAUN-O se patohwan kapaiakumwailda.
27. KAUN-O, iei Koht; e ketin kupwur mwahu ong kitail. Kumwail wahda tehnpaini kan oh tapihada sarawio oh kapar kapil pei sarawio.
28. Komwi me ei Koht, oh I kin patohwanohng komwi ei kapingkalahngan; I pahn lohkiseli sapwellimomwi roson lapalap.
29. Kumwail patohwan kapingkalahngan ong KAUN-O, pwehki ih me kupwur mwahu, oh sapwellime limpoak me poatopoat.

  Psalms (118/150)